När skogsmarken övergår i ett annat ägoslag lämnas en kantzon som är biologiskt funktionell och ger skydd och mat till djuren i olika skikt.

När skogsmarken övergår i ett annat ägoslag lämnas en kantzon som är biologiskt funktionell och ger skydd och mat till djuren i olika skikt.

Skogsbruk / Certifiering

Certifiering – ditt verktyg för ett hållbart skogsbruk

Publicerad 2021-06-15

När du certifierar dig genom Sydved omfattas ditt skogsbruk av två miljömärkningar: FSC® och PEFC™.

FSC® står för Forest Stewardship Council och är ett certifieringssystem för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

PEFC™ betyder Programme for the Endorsement of Forest Certification och har ett certifieringssystem som liknar FSC® men är mer anpassat till det småskaliga privata jordbruket. Som certifierad måste du ha en skogsbruksplan som är högst tio år gammal och anpassad för certifierat skogsbruk.

När du anlitar Sydved för en avverkning sker det alltid enligt vår rutin ”Generell naturvård” (förutsatt att du inte väljer bort detta i ditt kontrakt). Nivån är högre än skogsvårdslagens krav och anpassad efter kraven i FSC® och PEFC™. Även som certifierad skogsägare ligger ”Generell naturvård” som grund för ditt skogsbruk. Dessutom gör du vissa åtaganden utöver denna, till höger hittar du några viktiga exempel.

Läs mer om Skogsstyrelsens målbilder för god miljöhänsyn på skogsstyrelsen.se

Vid en avverkning ska ny död ved skapas i form av minst tre högstubbar per hektar.

Vid en avverkning ska ny död ved skapas i form av minst tre högstubbar per hektar.

  Certifiering

 • 5%
  av den produktiva skogmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska domineras av lövträd, under merparten av omloppstiden.

  10 %
  5 procent av din produktiva skogsmark ska avsättas för naturvårdsinriktad skötsel (NS) eller lämnas orörd (NO). Nytt är att ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel. Denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten. Här har du alltså möjlighet att utveckla det som är unikt med just din fastighet.

  5
  träd per hektar ska frihuggas i gallring för att kunna utvecklas till naturvärdesträd.

  3
  högstubbar ska lämnas per hektar i alla typer av avverkningar.

  5%
  Högst 5 procent av arealen får bestå av främmande trädslag.

  10
  levande träd ska lämnas per hektar i avverkningen. Vid avverkningar över 4 ha ska ännu fler lämnas enligt särskilda regler. I första hand sparas alla naturvärdesträd och om det inte räcker fyller man på med stormfasta träd med potential att utveckla naturvärden.

  10%
  av stammarna efter röjning och gallring ska bestå av löv, jämnt fördelat i beståndet.

Text: Amelie Bergman Foto: Johan Lindblom