Skogsbruk / Certifiering

Certifiering – kvittot på att du bedriver ett hållbart skogsbruk

Publicerad 2018-12-19

Ta ett steg mot ett än mer miljövänligt skogsbruk och certifiera din skog enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett miljöanpassat och ansvarsfullt skogsbruk.

Skogsbrukscertifiering på Sydved kan vara enligt FSC® (FSC-C015573)- och/eller PEFC-standarden.

Kvitto på miljöanpassat skogsbruk

En FSC®- och/eller PEFC-certifiering innebär att du får ett intyg på att du bedriver ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt bärkraftigt skogsbruk.

Alltså ett kvitto på att du sköter din skog på ett långsiktigt och för miljön ansvarsfullt sätt.

I Sverige, och hela världen, ökar miljömedvetande hos konsumenterna och därmed efterfrågan på miljövänliga produkter. Certifiering blir sannolikt ett allt starkare konkurrensmedel i framtiden. Många vill välja produkter som belastar miljön så lite som möjligt.

Genom att certifiera din fastighet stödjer du också internationella certifieringssträvanden och medverkar till en sund utveckling av skogsbruket i hela världen.

Fastighet certifierad enligt FSC® och/eller PEFC

Här följer några krav som är kopplat till att äga en fastighet som är certifierad enligt FSC® och/eller PEFC.

 • Du har en aktuell certifieringsanpassad skogsbruksplan över din fastighet. Det ska finnas en plan senast två år efter certifieringstillfället.
 • Du ska ange vissa uppgifter och planer om den långsiktiga skötselinriktningen.
 • Du avsätter fem procent av den produktiva arealen för naturvård. Ytterligare fem procent ska vara lövdominerat under merparten av omloppstiden.
 • Du följer Sydveds riktlinjer för Generell Naturvård vid avverkning och skogsskötselåtgärder.
 • En oberoende certifierare kan göra kontroller av ditt skogsbruk. Om det är någonting som inte uppfyller standardens krav, får du viss tid på dig att rätta till bristen.

Sydved som FSC®- och PEFC-paraply

Sydved är certifierat enligt ISO14001. Vi kan även certifiera enligt FSC® och PEFC, vilket innebär att vi kan genomföra så kallad gruppcertifiering av enskilda skogsägare.

Vi samordnar certifieringsarbetet och kan därför erbjuda dig kostnadseffektiva certifieringar.

Du får då ett särskilt certifikat utfärdat av Sydved. Vi har i vår tur ett ansvar gentemot certifieraren; alla medlemmar i "paraplyet" måste känna till FSC:s® alternativt PEFC:s regler. Vi genomför internkontroller enligt våra ordinarie rutiner.

Medlemmarna i gruppen har ansvar för att följa FSC® och/eller PEFC-standarden och att uppfylla övriga krav för medlemskap i gruppen. Certifieringsorganisationen genomför inspektioner hos Sydved och stickprov bland medlemmarna för att följa upp att standarden efterlevs.

Skulle det vid dessa kontroller visa sig att någonting inte uppfyller standardens krav, får du tid på dig att rätta till bristen. Certifieringen är framåtsyftande och görs oberoende av hur fastigheten har skötts tidigare.

  Läs mer om FSC® och PEFC

 • FSC®
  En internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. Genom att uppmuntra till ett samarbete mellan olika intressenter av skogen vill man åstadkomma ett hållbart brukande av världens skogar.

  PEFC
  Ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. Bygger på att hela kedjan är involverad, från skogsbruk via sågverk till möbeltillverkare. Ett system som är speciellt anpassat för privatskogsbruket.

  Svenska PEFC består av skogscertifiering, entreprenörscertifiering samt spårbarhetscertifiering.

  Vad är certifiering?
  Någon intygar att en vara eller tjänst uppfyller vissa i förväg angivna krav. Ett sätt för leverantören eller producenten att försäkra för kunden att varan/tjänsten står för viss kvalitet. Intyget ska utfärdas av en oberoende utomstående part (tredjepartscertifiering). Utförs av fristående certifierare.