Skogsbruk / Certifiering

Fakta om certifiering

Publicerad 2018-12-19

För Sydved är naturvårdshänsyn en självklar och naturlig del i ett rationellt skogsbruk. Trenden är att fler och fler skogsägare tar ytterligare ett steg mot ett miljöanpassat skogsbruk och väljer att certifiera sin skogsfastighet enligt FSC® och PEFC™. Här får du veta vad det innebär!

När vi avverkar utgår vi från Sydveds naturvårdsstandard Generell Naturvård (nivån är något högre än i skogsvårdslagen). Det är också samma standard som FSC® (FSC-C015573) och PEFC™ kräver.

Krav kopplad till en certifierad fastighet

Vad gäller en specifik avverkning på Sydved är det ingen skillnad mellan att avverka enligt Generell Naturvård och FSC®/PEFC.

Däremot tillkommer en del krav som är kopplat till en certifierad skogsfastighet:

 • Du har en aktuell certifieringsanpassad skogsbruksplan över din fastighet. Det ska finnas en plan senast 2 år efter certifieringstillfället. Du ska ange vissa uppgifter och planer om den långsiktiga skötselinriktningen.
 • 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska domineras av lövträd, under merparten av omloppstiden.
 • 5 procent av den produktiva arealen ska avsättas för naturvård (NS eller NO). Ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel, denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten.
 • Du följer Sydveds riktlinjer för Generell Naturvård vid avverkning och skogsskötselåtgärder.
 • En oberoende certifierare kan göra kontroller av ditt skogsbruk. Om det är någonting som inte uppfyller standardens krav, får du viss tid på dig att rätta till bristen.

Sydved som FSC®- och PEFC™-paraply

Sydved är certifierat enligt ISO14001. Vi kan även certifiera enligt FSC® och PEFC™, och får då genomföra så kallad gruppcertifiering av enskilda skogsägare. Sydved har i sin tur ett ansvar mot certifieraren; alla medlemmar i gruppen måste känna till FSC:s® alternativt PEFC™:s regler. Därför genomför vi internkontroller enligt våra rutiner.

Medlemmarna har ansvar för att följa FSC® och/eller PEFC™-standarden och att uppfylla övriga krav för medlemskap. Certifieringsorganisationen genomför inspektioner hos Sydved och gör stickprov bland medlemmarna för att följa upp att standarden efterlevs. Skulle det visa sig att någonting inte uppfyller kraven, får du tid på dig att rätta till bristen. Certifieringen är framåtsyftande och görs oberoende av hur fastigheten har skötts tidigare.

  I ett certifierat skogsbruk gäller detta

 • 5%
  av den produktiva skogmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska domineras av lövträd, under merparten av omloppstiden.

  10 %
  5 procent av din produktiva skogsmark ska avsättas för naturvårdsinriktad skötsel (NS) eller lämnas orörd (NO). Nytt sedan några år tillbaka är att ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel. Denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten. Här har du alltså möjlighet att utveckla det som är unikt med just din fastighet.

  5
  träd per hektar ska frihuggas i gallring för att kunna utvecklas till naturvärdesträd.

  3
  högstubbar ska lämnas per hektar i alla typer av avverkningar.

  5%
  Högst 5 procent av arealen får bestå av främmande trädslag.

  10
  levande träd ska lämnas per hektar i avverkningen. Vid avverkningar över 4 ha ska ännu fler lämnas enligt särskilda regler. I första hand sparas alla naturvärdesträd och om det inte räcker fyller man på med stormfasta träd med potential att utveckla naturvärden.

  10%
  av stammarna efter röjning och gallring ska bestå av löv, jämnt fördelat i beståndet.

Många skogsägare ser certifiering som ett kvitto på att de bedriver ett hållbart skogsbruk.

  Läs mer om FSC® och PEFC™

 • FSC®
  En internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. Genom att uppmuntra till ett samarbete mellan olika intressenter av skogen vill man åstadkomma ett hållbart brukande av världens skogar.

  PEFC
  Ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. Bygger på att hela kedjan är involverad, från skogsbruk via sågverk till möbeltillverkare. Ett system som är speciellt anpassat för privatskogsbruket.

  Svenska PEFC består av skogscertifiering, entreprenörscertifiering samt spårbarhetscertifiering.

  Vad är certifiering?
  Någon intygar att en vara eller tjänst uppfyller vissa i förväg angivna krav. Ett sätt för leverantören eller producenten att försäkra för kunden att varan/tjänsten står för viss kvalitet. Intyget ska utfärdas av en oberoende utomstående part (tredjepartscertifiering). Utförs av fristående certifierare.

Text: Sydved