Skogsbruk / Ekonomi och juridik

"Måste alla skriva under ett gallringsuppdrag för att det ska gälla?"

Publicerad 2019-08-29

Per Larsson, som är redovisningsansvarig på Sydved, svarar på en fråga som berör samägda fastigheter. "Tillsammans med mina tre kusiner, som jag inte träffar så ofta, äger jag en gammal släktgård. Förutom själva gården är det ungefär 130 hektar skog. Det är en hel del skogliga åtgärder som kommer att behöva göras under de närmsta åren framöver. Hur hanterar vi på bästa sätt den löpande förvaltningen, måste till exempel alla skriva under ett gallringsuppdrag för att det ska gälla?"

Hej!

En fastighet företräds av alla ägare gemensamt. Det betyder bland annat att avtal som ingås måste undertecknas av samtliga. Precis som i ditt fall medför detta vanligen en opraktisk hantering. Lag om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter ska dock lösa detta. Om en jord- och skogsbruksfastighet ägs av tre eller fler personer måste dessa utse en ställföreträdare och registrera denne i fastighetsregistret hos Lantmäteriet.

Ställföreträdaren, som har redovisningsskyldighet, svarar för löpande förvaltning av fastigheten enligt delägarnas anvisningar. Han eller hon har mandat att företräda delägarna mot tredje man, till exempel att teckna avtal om gallring, återplantering och avverkning. Frågor om fastigheten hanteras genom majoritetsbeslut räknat efter varje delägares andelsinnehav i fastigheten.

Ställföreträdaren har inte rätt att överlåta hela eller delar av fastigheten, inteckna eller pantsätta den, eller att upplåta nyttjanderätt längre än fem år. I dessa fall måste samtliga delägare vara överens. Trots att lagen är tvingande och har funnits i över 20 år saknas det fortfarande registrerad ställföreträdare för 80–90 procent av berörda fastigheter. Notera att redan tecknade avtal rörande fastigheten inte påverkas av att ställföreträdare registreras.

Fördelarna med en registrerad ställföreträdare är flera. Ställföreträdaren blir den naturliga kontaktpersonen för utomstående. Framtida avtalshantering underlättas då ställföreträdaren ensam kan teckna avtal, ta emot pengar och liknande. I många fall fungerar en av delägarna i praktiken redan som ställföreträdare. Vid en registrering formaliseras och klargörs dennes ansvar och befogenheter.

Hur gör man då?
Börja med att utse en ställföreträdare enligt majoritetsbeslut av delägarna. Fyll i blanketten "Ansökan i inskrivningsärende – ställföreträdare" som finns på Lantmäteriets webb och skicka in den. Kontakta Lantmäteriets kundtjänst på telefon 0771-63 63 63 för mer information.

Per Larsson, redovisningsansvarig på Sydved

Juni 2011

Foto: Sara Landstedt