Skogsbruk / Skogsskador

Så minskar du risken för viltbetning och angrepp av snytbaggen

Publicerad 2019-01-30

De nysatta plantorna måste ses till och vårdas. Angrepp av snytbaggen och viltbetning av älg och rådjur är vanliga orsaker till skador i planteringar. Här får du veta hur man kan minska risken för skador.

Snytbagge och andra skadeinsekter

En av de vanligaste orsakerna till misslyckade planteringar är skador orsakade av snytbaggen. Den gnager av barken på rothalsen och uppåt på plantan. På sina håll angrips plantorna också av den svarta bastborren samt ögon- och öronvivlar.

  • Markberedning. En väl utförd markberedning minskar risken för snytbaggeangrepp. Kombinera med skärmställning under träden för ytterligare lite bättre effekt.

  • Mekaniska skydd och insekticider. För att skydda plantorna finns mekaniska skydd med exempelvis finkorning sand eller vax, som ska hindra snytbaggens framfart, till exempel Conniflex och Woodcoat. Woodcoat kan man även använda ute i fält för behandling av plantor. Från årsskiftet 2019/20 är insekticider inte tillåtet att använda i FSC-certifierat skogsbruk. På övriga marker finns det fortfarande några insekticider som Kemikalieinspektionen godkänner för användning.

  • Hyggesvila. Även hyggesvila kan minska risken för snytbaggeangrepp, det vill säga att avvakta med föryngringen - efter föryngringsavverkningen. Passar inte på de bördigaste markerna, men på alla övriga.

  • Bäst effekt får man om man kombinerar de olika skydds- och skötselåtgärderna.

Viltskador

Stora viltstammar av älg och rådjur kan orsaka viltskador på nya plantor och ungskog. När djuren äter toppskott, bryter stammar, repar löv eller gnagar bark uppstår skador på träden. Minskad tillväxt och försämrad virkeskvalitet är två följder, men träden kan också dö vid kraftigt bete.

Hjortdjurens skadeverkningar regleras i första hand genom avskjutning. När man har fått en minskad viltstam finns förebyggande åtgärder för att skydda plantan mot viltskador, som till exempel:

  • En snabb etablering och god tillväxt skapar ett vitalt bestånd som står emot viltbetning bättre.
  • Toppa tallar som har betats av älg, istället för att röja bort dem. Minskar risken för att de går på nya träd.
  • Försök skapa tillgång på annat älgfoder än tall, genom att lämna exempelvis rönn, asp, sälg och ek i kantzoner.
  • Röj ungskogarna.
  • Lövplanteringar kräver i regel inhägnad.
Text: Sydved Foto: Matts Blidström