Aktuellt / Senaste nytt

Exkursion om ädellövsskogsbruk på Snogeholm

Publicerad 2022-04-14

Under busiga aprilväderförhållanden, den 5 april, var några av oss från område Syd och lyssnade på ädellövsskötsel och satsningar som gjorts och görs om bokskog, ekskog och ädla lövträd på Snogeholms landskapslaboratorium.

Vi var flera från Sydved i område Syd som deltog under en exkursion på Snogeholm där Skogsstyrelsen, Stiftelsen Skånska Landskap, Ekfrämjandet samt SLU berättade om de olika projekten som har pågått/pågår i detta nu. Vi delades upp i tre grupper där varje grupp besökte tre olika områden med olika föreläsare.

Bokskogen

Ett område bestod av bokskog och om hur man kan använda sig av hyggesfritt i bokskogsskötsel. Vi fick se luckhuggning samt bok i olika skiktningar. Det är dock viktigt att få ekonomin att gå ihop vid hyggesfria åtgärder. Vi fick även se projekt med plantering av bok-björk, bok-al, bok-avenbok och bok-lärk.

I testbestånden hade överståndare av björk, al, avenbok och lärk gallrats bort. Björkbeståndet hade gått bra, medan al och avenbok var i samma höjd som boken. Lärk hade också fungerat bra, trots att de behövde mer plats för sina kronor vilket innebar att boken trängdes undan.

Ek blandat med olika trädslag

Andra området bestod av ek blandat med olika trädslag. Även där fick vi se hur bland annat hybridaspen tagit över och eken trängts undan. Det är viktigt att stamkvista eken samt gallra i tid för att få raka och fina stammar. Lövskogsskötsel kräver mer skötsel än barrskog. Enligt Ekfrämjandet spelar det inte så stor roll när man stamkvistar ekarna, då det är viktigare att det blir stamkvistat överhuvudtaget.

Man föreläste om att spara ekar med bra krona, vilket innebär bra rotsystem. Då gallrar man hellre bort ekar med sämre krona då det tar flera år om de ens alls kan återhämta sig och ge bra virkeskvalite. Vid ekplantering är det viktigt att hålla sorkar och viltet borta från plantorna för att få en gynnsam föryngring.

Satsningar på asken

Område tre bestod av stora satsningar av att hitta resistenta och skapa motståndskraftiga askar mot askskottsjuka som dessvärre drabbat många av våra vackra askar i Sverige. SLU berättade om hur de arbetar för att gynna asken och dess utbredning. Vi hoppas de finner ett sätt som gör dem livskraftiga igen!

Plantering av bok och björk som gallrats.

Plantering av bok och björk som gallrats.

Plockhuggning i bokbestånd.

Plockhuggning i bokbestånd.

Test av bergek. De tester som gjorts ser lovande ut, men än så länge vet man inte så mycket, mer forskning krävs.

Test av bergek. De tester som gjorts ser lovande ut, men än så länge vet man inte så mycket, mer forskning krävs.

Busigt aprilväder med ömsom sol, ömsom snö. Här står föreläsare bland askplantor och berättar hur man kan beskära dem rätt.

Busigt aprilväder med ömsom sol, ömsom snö. Här står föreläsare bland askplantor och berättar hur man kan beskära dem rätt.

Föreläsning om hur man bäst gynnar evighetsträd av ek i ett bestånd.

Föreläsning om hur man bäst gynnar evighetsträd av ek i ett bestånd.

Text och foto: Helena Ericson