Foto: David Söderlind

Foto: David Söderlind

Föryngringsavverkning

Föryngringsavverkningen är åtgärden i skogsbruket som ger störst intäkter. Sydved samarbetar med kunniga och erfarna entreprenörer som utför avverkningar på bästa tänkbara sätt, både med perspektiv på ekonomi och miljö. Det gör att vi kan garantera hög kvalitet på det utförda arbetet.

Vid föryngringsavverkningen, eller slutavverkningen som den också kallas, avverkas nästan alla träd på ett visst område, för att sedan ersättas med en ny generation skog. Vi använder effektiva metoder och avancerade maskiner. Genom digital teknik planeras och genomförs avverkningar med hög noggrannhet.

Sydveds naturvårdsstandard Generell Naturvård är utgångsläget vid Sydveds alla avverkningar. Generell naturvård utgår från skogsbrukscertifieringarnas nivå (som är högre än skogsvårdslagens krav).

Vi strävar alltid efter att nå ett bra resultat i din skog. Ett bra resultat kan betyda olika för olika skogsägare. Gemensamt för de flesta är att man vill att avverkningen verkligen ska bära frukt och att det ska bli ett högt virkesvärde. Så lite körskador som möjligt är ett annat krav.

När ska man avverka?

Generellt kan man säga att i granskog är det lämpligt när granen är 60–80 år och i tallskog när tallen är 80–100 år, beroende på markens bonitet och beståndets kvalitet. Men det är inte bara skogens ålder och risken för stormskador och röta som avgör, utan du måste också väga in din egen ekonomiska situation och efterfrågan från industrin.

Kom ihåg att risken för stormskador ökar markant med ökad trädhöjd och ökad ålder. Det är därför naturligt att en kortare omloppstid leder till minskad risk för stormskador.

Planera för din framtida skog!

Innan man börjar med föryngringsavverkningen måste man planera för hur man vill att den framtida skogen ska se ut. Avverkningen styrs till stor del av vilket eller vilka trädslag och vilka föryngringsmetoder du kommer att välja.

Så här går avverkningen till:

Planering
Sydvedaren markerar fastighets- och beståndsgränser och planerar för basvägar, upplagsplats och naturhänsyn. Entreprenörens maskinförare får en komplett arbetsbeskrivning med instruktioner om dina önskemål och hur virket ska delas upp i olika sortiment.

Avverkning och skotning
Några dagar innan avverkningen blir du kontaktad av Sydved. Under arbetet har maskinföraren och Sydvedaren regelbunden kontakt. Den avverkade volymen rapporteras varje dag. Om du har registrerat dig på Min skog, dina personliga sidor på Sydved, får du rapporter där.

Virket som avverkats körs till upplagsplatsen med en skotare. Produktionsdata från entreprenören visar transportledaren var skotarens avlägg av virke finns. På så sätt vet Sydveds transportledare exakt hur stora volymer som ligger vid vägen. En förutsättning för att planera och optimera logistikflödet till industrin.

Transport
Vid upplagsplatsen hämtas virket upp av en timmerlastbil för vidare transport till industrin.

Inmätning och redovisning
Vid industrin mäts och kvalitetsklassas virket som du levererat av Biometria som är en oberoende part. Rapporten på det inmätta virket ingår i slutredovisningen. När allt virke är inmätt får du en slutredovisning av din Sydvedare som går igenom resultatet tillsammans med dig. Betalningen sker enligt överenskommelsen i kontraktet.

Vi samarbetar med kunniga och erfarna entreprenörer

Sydveds entreprenörer är ofta lokalt anknutna och har stor kännedom om aktuella förhållanden i omgivningarna.

Entreprenörernas maskiner är avancerade vad gäller effektivitet, arbetsmiljö och miljöhänsyn. De är utrustade med GPS och GIS-system för att kunna hantera digitala kartor. Det gör att både avverkningar och naturvårdsåtgärder kan genomföras med hög precision. Maskinernas apteringssystem samt mät- och kontrollutrustning hjälper föraren att hitta det maximala virkesvärdet.

De flesta sortiment

Genom att Sydved samarbetar med flera lokala, fristående sågverk finns en god avsättning för alla aktuella sortiment. Kraven på specialsortiment eller specialaptering ökar. Krav som Sydved kan svara upp mot tack vare nära samarbete med många köpare. Vi ser till att rätt sortiment går till rätt industri. Det gör att vi kan ge dig som skogsägare både frihet att välja köpare och ett garanterat bra netto.

Många skogsägare väljer också att att ta ut grenar och toppar, grot, vid slutavverkningen. Det bidrar både till ökade intäkter, underlättar markberedning och plantering samt att du kan bidra till en fossilfri värme- och elproduktion. Läs mer om Skogsbränsle.

    Vill du ha hjälp?

  • Din Sydvedare kan hjälpa dig med både planering och själva genomförandet av föryngringsavverkningen och föryngringen. Kontakta din Sydvedare.

    Logga in på Min skog, dina personliga sidor, och se dina skogliga uppdrag med Sydved.

Uppdaterat: 2022-12-13