Sydveds miljöpolicy

I miljöpolicy får du reda på företagets förhållningssätt till miljöfrågorna. Policyn är också grunden för Sydveds fortsatta miljöarbete.

  1. Vår verksamhet ska tillgodose våra kunders krav på att råvaran är miljöanpassad samtidigt som vi ska tillgodose kravet på ett miljövänligt och långsiktigt uthålligt skogsbruk.
  2. Vi ska anpassa vår egen, och påverka våra leverantörers verksamhet i enlighet med marknadens krav på miljöcertifiering. Detta för att säkra kvaliteten i miljöarbetet.
  3. Vi ska främja miljömedvetenheten och därigenom ett miljöriktigt agerande på alla nivåer. Det ska ske genom en tydlig ansvarsfördelning och genom utbildning och information till våra anställda, skogsentreprenörer, råvarutransportörer, leverantörer och kunder.
  4. Vi ska successivt minska den miljöpåverkan som avverkningsmaskiner och virkestransporter medför. Det sker genom att skapa bra förutsättningar och att ställa höga krav på våra entreprenörers miljöarbete.
  5. Vi ska, med god marginal, infria kraven i lagar och förordningar. Vi ska också sträva efter ständiga förbättringar i enlighet med fastställda mål. Resultaten ska följas upp och redovisas öppet.
  6. Vi ska ha ett öppet arbetssätt och föra dialog med ideella organisationer, myndigheter och forskare.
  7. Vi ska verka för slutna kretslopp. Det kan ske genom att främja användningen av förnybara råvaror och energi samt genom att återanvända restprodukter.
  8. Vi ska verka för att miljökonsekvensbedömningar (MKB) genomförs innan nya metoder införs på bred front. Vi ska också främja miljöinriktad forskning och utveckling av sydsvenskt skogsbruk. Dessutom ska vi tidigt överväga anpassningar av vår verksamhet i enlighet med nya forskningsrön.
Signatur Pär Johansson
Pär Johansson, VD Sydved