Markberedning

Markberedning förbättrar plantornas möjlighet att överleva och växa. Du skapar ett gynnsammare växtklimat samtidigt som plantan får ett försprång mot övrig vegetation. Ett annat plus är att din nyplanterade skog får ett bra skydd mot snytbaggen.

När man markbereder vänder man jorden så att mineraljorden blottläggs. Vid så kallad högläggning som är en vanlig metod i södra Sverige ser man till att det bildas en ny högre belägen planteringspunkt.

Därför gynnas plantan av markberedning

 • Temperaturen i marken höjs, vilket gynnar plantans rottillväxt.
 • Plantan får bättre vatten- och syrebalans, tack vare den uppluckrade jorden.
 • Näringstillgången för plantorna ökar.
 • En högt placerad planta minskar risken att plantan "drunknar". Ger också skydd mot frost.
 • Plantorna får bättre skydd mot konkurrerande vegetation.
 • Färre plantor riskerar att skadas eller dödas av snytbaggen.

Nästa steg i föryngringen, själva planteringsarbetet, blir också enklare när man har markberett hygget.

Metoder

Harvning
En av de vanligaste metoderna där fåror tas upp med roterande tandförsedda tallrikar som ställs i vinkel mot körriktningen. Metoden kräver att maskinföraren är noggrann och anpassar markberedningen efter rådande markförhållanden.

Högläggning
Metod som går ut på att maskinellt skapa upphöjda planteringspunkter. Mineraljord skopas upp där humuslagret avlägsnats. Utförs med speciellt anpassade högläggare eller med en vanlig grävmaskin. På marker som är steniga eller har mycket grova stubbar är harvning en bättre metod.

Grävmaskin
På väldigt fuktiga marker ger en grävmaskin bästa resultatet. Med grävmaskinen kan man skapa jordhögar som ger plantorna en växtplats med riktigt bra växtförutsättningar. Markberedning med grävmaskin är lite mer kostsamt, men plantorna får riktigt bra förutsättningar, så man får se det som en investering som återbetalar sig i hög plantöverlevnad.

Du väljer metoden som passar växtplatsen bäst. Kontakta din Sydvedare om du vill ha tips och råd om vad som passar bäst för just dina marker!

Hänsyn till natur och kultur

Naturhänsyn är oerhört viktigt i samband med markberedning. Främst är det körning i känsliga områden som ska undvikas, till exempel bör man inte markbereda i fuktigare svackor, där risken för körskador är större.

En annan sak som man måste vara väldigt vaksam på är kulturmiljön, så att till exempel odlingsrösen, stenmurar och torplämningar inte kommer till skada. Markera gärna med så kallade kulturstubbar. Undvik markberedning i blöta partier.

Kan man markbereda på alla marker?

Markberedning ökar chansen till en lyckad föryngring. Om hygget inte är för stenigt, brant eller blött är det alltid bäst att markbereda. På marker där det redan finns ett etablerat plantuppslag kan föryngringen lyckas bra utan markberedning.

  Kontakta oss

 • Behöver du hjälp med markberedning eller har du andra frågor som rör ditt skogsbruk? Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.