Foto: Bosse Lindqwist

Foto: Bosse Lindqwist

Fakta om Sydved

Sydved köper virke av dig som äger skog i södra Sverige. Vi erbjuder också skoglig service och rådgivning.

Vi är omkring 115 anställda och har ett nära samarbete med ett nätverk av utvalda entreprenörer och åkare. Den årliga omsättningen är cirka 3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Jönköping.

Din Sydvedare

Fältverksamheten är organiserad i fem områden. Varje område är indelat i mindre områden med en ansvarig virkesköpare – din Sydvedare. Det gör att kontakterna med Sydved blir enkla och snabba.

De flesta sortiment

Sydved ägs av Stora Enso och Ahlstrom och anskaffar varje år cirka 5 miljoner kubikmeter virke. Huvuddelen säljs till ägarnas industrier och lokala sågverk. Vi köper de flesta virkessortiment som finns på marknaden.

Genom ett nära samarbete med Stora Enso Bioenergi hanteras biobränslesortimentet. Sydveds dotterbolag Skogsutveckling Syd arbetar med förvaltningsåtaganden.

Gallringsexperten

Med rutin och resurser kan vi samordna gallringsinsatserna, hålla nere kostnaderna och ge dig ett högre netto. Gallringsakademin är vår omfattande satsning för att vara främst inom gallring och driva utvecklingen i gallringsskogen.

Ett hållbart skogsbruk

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion. Skogens biologiska mångfald liksom dess estetiska, sociala och kulturhistoriska värden ska värnas genom ett hänsynsfullt skogsbruk och aktiv skogsvård.

Sydved är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Det betyder bland annat att du kan certifiera din fastighet enligt FSC® (FSC-C015573) och PEFC genom Sydved.

Allt bygger på förtroende

Vi vill göra det enkelt för dig som är skogsägare. och se till att du får ut det mesta möjliga av din skog – på dina villkor. Och är du inte nöjd kan du när som helst välja en annan samarbetspartner. För att få ditt fortsatta förtroende måste vi hela tiden göra vårt yttersta.

Vi vill skapa ett nära samarbete mellan skogsägare, Sydvedare (det vill säga våra virkesköpare), maskinförare och åkare, som bygger på just förtroende.

Supplier Code of Conduct

Supplier Code of Conduct anger de minimikrav som Sydved, som delägt bolag till Stora Enso och Ahlstrom, ställer på sina leverantörer vid leveranser till Sydved.

  Adresser och bolagsuppgifter

 • Postadress: Sydved AB, Box 626, 551 18 Jönköping
  Besök och leveranser: Barnarpsgatan 39 F, 553 33 Jönköping
  Fakturaadress: Sydved AB, Leverantörsfakturor, Box 626, 551 18 Jönköping.

  Styrelsens säte är Jönköping.
  Organisationsnummer: 556171-0814