Foto: Kerstin Jonsson

Foto: Kerstin Jonsson

Hållbart skogsbruk och certifiering

För att skogen ska bli värdefull även för kommande generationer krävs långsiktighet och ansvarsfull planering. Sydved förespråkar ett hållbart skogsbruk där det råder en bra balans mellan miljö och produktion.

Skogen har en nyckelroll för klimatet och kan på flera sätt bidra till att motverka klimatförändringen. Skog som brukas binder mer koldioxid än skog som lämnas att stå. Från skogen får vi också biobränslen som ersättning för fossila ämnen som olja och kol. Men det handlar inte bara om produktion, lika viktigt är det att bedriva en aktiv naturvård för att främja den biologiska mångfalden.

För Sydved är naturvårdshänsyn en självklar och naturlig del i ett rationellt skogsbruk. När vi avverkar utgår vi från Sydveds naturvårdsstandard Generell Naturvård (nivån är något högre än i skogsvårdslagen). Det är också samma standard som FSC® (FSC-C015573) och PEFC™ kräver.

Det är alltid du som skogsägare som bestämmer på vilken nivå du vill värna om naturen. Men oavsett vad du väljer, så hjälper Sydved dig att balansera produktions- och miljömål med hänsyn till vad du vill med din skog.

Certifiering av din skogsfastighet

Fler och fler skogsägare tar ytterligare ett steg mot ett miljöanpassat skogsbruk och väljer att certifiera sin skogsfastighet enligt FSC® och PEFC™. Vad gäller en specifik avverkning på Sydved är det ingen skillnad mellan att avverka enligt Generell Naturvård och FSC®/PEFC.

Däremot tillkommer en del krav som är kopplat till en certifierad skogsfastighet:

 • Du har en aktuell certifieringsanpassad skogsbruksplan över din fastighet. Det ska finnas en plan senast 2 år efter certifieringstillfället. Du ska ange vissa uppgifter och planer om den långsiktiga skötselinriktningen.
 • 5 procent av den produktiva skogsmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska domineras av lövträd, under merparten av omloppstiden.
 • 5 procent av den produktiva arealen ska avsättas för naturvård (NS eller NO). Ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel, denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten.
 • Du följer Sydveds riktlinjer för Generell Naturvård vid avverkning och skogsskötselåtgärder.
 • En oberoende revisor kan göra kontroller av ditt skogsbruk. Om det är någonting som inte uppfyller standardens krav, får du viss tid på dig att rätta till bristen.

Sydved som FSC®- och PEFC™-paraply

Sydved är certifierat enligt ISO14001. Vi kan även certifiera enligt FSC® och PEFC™, och får då genomföra så kallad gruppcertifiering av enskilda skogsägare. Sydved har i sin tur ett ansvar mot certifieraren; alla medlemmar i gruppen måste känna till FSC:s® alternativt PEFC™:s regler. Därför genomför vi internkontroller enligt våra rutiner.

Medlemmarna i gruppcertifieringen har ansvar för att följa FSC® och/eller PEFC™-standarden och att uppfylla övriga krav för medlemskap. Certifieringsorganisationen genomför inspektioner hos Sydved och gör stickprov bland medlemmarna för att följa upp att standarden efterlevs. Skulle det visa sig att någonting inte uppfyller kraven, får du tid på dig att rätta till bristen. Certifieringen är framåtsyftande och görs oberoende av hur fastigheten har skötts tidigare. Se våra certifikat med tillhörande rapporter och dokument.

  I ett certifierat skogsbruk gäller detta

 • 5%
  av den produktiva skogmarksarealen som består av frisk och fuktig mark ska domineras av lövträd, under merparten av omloppstiden.

  10 %
  5 procent av din produktiva skogsmark ska avsättas för naturvårdsinriktad skötsel (NS) eller lämnas orörd (NO).

  Nytt sedan några år tillbaka är att ytterligare 5 procent ska användas för anpassad skötsel. Denna skogsmark ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten. Här har du alltså möjlighet att utveckla det som är unikt med just din fastighet.

  Av dessa 10 procent ska minst 5 procent vara NO/NS. Det betyder att om du har 6 procent NO/NS idag krävs 4 procent anpassad skötsel för att uppfylla kravet.

  5
  träd per hektar ska frihuggas i gallring för att kunna utvecklas till naturvärdesträd.

  3
  högstubbar ska lämnas per hektar i alla typer av avverkningar.

  5%
  Högst 5 procent av arealen får bestå av främmande trädslag.

  10
  levande träd ska lämnas per hektar i avverkningen. Vid avverkningar över 4 ha ska ännu fler lämnas enligt särskilda regler. I första hand sparas alla naturvärdesträd och om det inte räcker fyller man på med stormfasta träd med potential att utveckla naturvärden.

  10%
  av stammarna efter röjning och gallring ska bestå av löv, jämnt fördelat i beståndet.

Många skogsägare ser certifiering som ett kvitto på att de bedriver ett hållbart skogsbruk.

  Läs mer om FSC® och PEFC™

 • FSC®
  En internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. Genom att uppmuntra till ett samarbete mellan olika intressenter av skogen vill man åstadkomma ett hållbart brukande av världens skogar.

  PEFC™
  Ett internationellt system för certifiering av skogsbruk. Bygger på att hela kedjan är involverad, från skogsbruk via sågverk till möbeltillverkare. Ett system som är speciellt anpassat för privatskogsbruket.

  Svenska PEFC™ består av skogscertifiering, entreprenörscertifiering samt spårbarhetscertifiering.

  Vad är certifiering?
  Någon intygar att en vara eller tjänst uppfyller vissa i förväg angivna krav. Ett sätt för leverantören eller producenten att försäkra för kunden att varan/tjänsten står för viss kvalitet. Intyget ska utfärdas av en oberoende utomstående part (tredjepartscertifiering). Utförs av fristående certifierare.

  Kontakta oss

 • Vill du veta mer om hållbart skogsbruk och hur du kan få ditt skogsbruk certifierat? Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.

Uppdaterat: 2022-12-13