Aktuellt / Senaste nytt

FSC och PEFC: Toppbetyg i årets revison!

Publicerad 2022-12-20

Årets externa revison av Sydveds FSC® och PEFC™-certifiering är klar. Och även i år blev det ett toppbetyg för Sydveds miljöarbete. Niklas Fogdestam är nöjd, även om han tycker att det finns områden där vi kan fortsätta utvecklas och bli ännu vassare.

För många skogsägare är det viktigt att bedriva ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk. Men fler och fler går ett steg längre och väljer att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC® och PEFC™, för att kunna leverera miljöcertifierat och spårbart virke till industrin.

– Sydved har ett så kallat gruppcertifikat och kan certifiera skogsägarnas fastigheter, men det bygger på att vi som företag lever upp till de krav som certifieringen ställer vilket en oberoende part kontrollerar. I vårt fall är det Bureau Veritas, säger Niklas Fogdestam, certifieringsansvarig på Sydved.

Minst tre besök får varje virkesköpare

Varje år görs revisoner, både internt på Sydved och av en helt oberoende part.

– Internt går det till så att vi åker ut till ett antal skogsägare och kontrollerar om avverkningen har genomförts på ett miljömässigt bra sätt. Det vi utgår från är Sydveds naturvårdsstandard Generell naturvård som man kan säga är en sammanfattning av certifieringens krav. Vi tittar till exempel på om det har lämnats tillräckligt med träd efter en avverkning, minst 10 träd per hektar ska det ju vara. Varje virkesköpare kan räkna med tre sådana besök och det är våra konsulter Per Jonsson på Nordfor och Lars-Göran Laronsson på Sydostavverkning som gör dem, säger Niklas.

Nästa steg är internrevisioner, som i Sydveds fall gjordes av konsulten Lars-Anders Johnsson på Futura Wood. Han besökte ett 60-tal fastigheter i fält och bedömde cirka 180 avverkningar. Varje år är det någon eller några skogsägare som tvingas lämna gruppen på grund av upptäckta brister.

– Vi kan även utdela avvikelser för saker som behöver åtgärdas och det handlar inte bara om miljövård, även den ekonomiska hållbarheten ska upprätthållas. Det gäller att följa planen eller beskriva och motivera varför man vill göra avsteg från den, förtydligar Niklas.

Att det gick så bra tror jag beror på att vi har lagt mycket tid och resurser på uppföljningar av avverkningar. Då förstår också entreprenörer och skogsägare att det är viktigt för oss.
Niklas Fogdestam

Ingen större avvikelse i externrevisionen

Sista steget är den externa revisionen av Bureau Veritas. Kontroller av rutiner, internrevisioner och egenuppföljningar görs. Revisorn intervjuar entreprenörer och skogsägare, och gör besök i fält. I år var det 25 fastigheter och sammanlagt runt 80 gallringar och avverkningar som granskades.

– I år var resultatet riktigt bra, och vi fick ingen större avvikelse, vilket är mycket positivt. Att det gick så bra tror jag beror på att vi är grundliga med vårt miljöarbete, och har lagt mycket tid och resurser på uppföljningar av avverkningar. Då förstår också entreprenörer och skogsägare att det är viktigt för oss.

Revisorn på Bureau Veritas kommenterade bland annat så här:
”Sydved har mycket kunnig och engagerad fältpersonal" samt "Sydveds entreprenörer som vi träffade var väl insatta i certifieringskraven och hade en positiv inställning till certifiering".

Men det finns såklart områden som vi kan bli bättre på, inflikar Niklas. En sådan är att lämna några grövre toppar på hygget vid uttag av grot och att låta döda träd äldre än ett år vara kvar i skogen. Det gäller också att vara uppmärksam på att visa hänsyn kring vatten, lämna kantzoner och inte köra för nära bäckar och andra vattendrag till exempel.

– Om du är intresserad av att veta mer om certifiering och vill bli certifierad kontaktar du din Sydvedare som ombesörjer detta, avslutar Niklas Fogdestam.

Alla fyra bilderna i artikeln är goda exempel på naturvård.

Tydlig grov topp lämnad i beståndskant så att den inte skotas ut av misstag vid grotuttag. Foto: Niklas Fogdestam

Tydlig grov topp lämnad i beståndskant så att den inte skotas ut av misstag vid grotuttag. Foto: Niklas Fogdestam

Kavelbro över surdråg som förhindrar körskador. Foto: Lars-Göran Laronsson

Kavelbro över surdråg som förhindrar körskador. Foto: Lars-Göran Laronsson

Vid förstagallring har man tagit bort alla granar längs med ån för att en kantzon av löv ska kunna utvecklas inför kommande avverkningar. Foto: Niklas Fogdestam

Vid förstagallring har man tagit bort alla granar längs med ån för att en kantzon av löv ska kunna utvecklas inför kommande avverkningar. Foto: Niklas Fogdestam

Bra exempel på samlad hänsyn. De döda träden utgjorde en fara så de fälldes och lades tillsammans med övrig lämnad hänsyn. Foto: Per Jonsson

Bra exempel på samlad hänsyn. De döda träden utgjorde en fara så de fälldes och lades tillsammans med övrig lämnad hänsyn. Foto: Per Jonsson

    Fakta om certifiering

  • Skapande av död ved är en av de viktigaste åtgärderna för att öka den biologiska mångfalden. Minst 40 procent av de skogslevande rödlistade arterna är beroende av död ved. Olika arter behöver död ved i olika stadier, färsk död ved, gammal död ved och så vidare. Men trenden går åt rätt håll, från 1996 till 2019 har mängden död ved ökat från 4 till 9 kubikmeter per hektar i Götaland.

    Sydved har gruppcertifikat enligt FSC® och PEFC™, och har då rätt att certifiera andras skogsfastigheter. Certifierat virke uppfyller standardernas krav, efterfrågas av konsumenterna och är spårbart. Runt 2500 skogsägare är certifierade genom Sydved, de flesta både FSC® och PEFC.

Text: Annsofie Öhman