Foto: Anders Ehrenström

Foto: Anders Ehrenström

Skogsbruksplan

Vad vill du med din skog? Gynna jakten, utveckla fastighetens naturvärden eller är ekonomisk produktion det som betyder mest? I de flesta fall är det nog en kombination. Med en skogsbruksplan som både ger överblick och detaljerad information är det enklare att göra planer för sitt skogsbruk.

Det går att klara sig utan en skogsbruksplan, men för den som bedriver ett aktivt skogsbruk är den ett väldigt bra hjälpmedel. Framför allt innebär den att du som skogsägare får detaljerad information om skogen, och att rätt skötselåtgärder kan göras vid rätt tid.

  Logga in på Min skog

 • På Min skog hittar du din skogsbruksplan. Logga in.

Varför skogsbruksplan?

 • Innehåller mängder med information om din skog.
 • Du får en översikt av bland annat arealer, virkesförråd, trädslagsfördelning och åldersklasser.
 • Visar när olika åtgärder i skogen bör göras, som till exempel plantering, röjning, gallring eller föryngringsavverkning.
 • Gör det enklare att prioritera skötselåtgärderna.
 • Grunden för att bedriva ett certifierat skogsbruk, enligt FSC® och PEFC.
 • Vid ägar- eller arvskifte är en uppdaterad skogsbruksplan i princip nödvändig. Här finns grundläggande uppgifter för att värdera skogen på fastigheten.

Även i mötet med virkesköpare finns det många fördelar med att ha en uppdaterad plan. Det blir lättare och tydligare för både skogsägare och Sydvedare när vi vet att vi pratar om samma åtgärd och samma område av skogen.

Vad kostar en plan?

Kostnaden för en skogsbruksplan varierar, beroende på storlek och hur många skiften skogsägaren har. Generellt blir kostnaden per hektar lägre ju färre skiften och större innehav man har. I det stora hela är kostnaden för en plan liten.

Några års röjning som man missat för att det inte finns någon plan kan kosta mycket mer, och det beror ju på ökad röjningskostnad och tillväxtförlusten av gagnvirke.

Gröna planer

Skogsbruksplaner som görs idag har en så kallad grön profil, och innehåller kraven som ställs på en plan om man som skogsägare vill certifiera sitt skogsbruk.

Då ska bland annat minst 5 procent av den produktiva skogsmarken avsättas för naturvårdsinriktad skötsel eller lämnas orörd. Dessutom ska ytterligare 5 procent identifieras för anpassad skötsel. Dessa sammanlagt 10 procent ska skötas med fokus på att bevara och utveckla naturvärden och/eller sociala värden på fastigheten.

Många skogsägare vill certifiera sitt skogsbruk och då behövs en grön plan och att man verkligen följer de här kraven. Skogsägare som inte vill certifiera sitt skogsbruk väljer själva om de vill följa förslagen till avsättningar och anpassad skötsel.

Så här får du en skogsbruksplan

 • Kontakta din Sydvedare.
 • En planläggare tar sig sedan an uppdraget. Fastigheten inventeras, värdefulla observationer dokumenteras och skötselförslag tydliggörs i ett utkast som skogsägaren får godkänna.
 • När skogsbruksplanen är framtagen och klar hittar du den på Min skog, som är dina personliga sidor på Sydved. Du får även planen i en pärm.
 • Tips: Ladda ner appen Sydved i mobilen eller surfplattan, då kan du använda skogsbruksplanen på ännu fler sätt.
  Exempel: Ute i skogen ser du fastighetsgränser och kan också identifiera vilket bestånd du går i. Klicka på beståndet i appen, då får du veta volym, ålder och åtgärdsförslag och så vidare. Det är bra att kunna orientera sig bland bestånden och se vad som behöver göras i bestånden man passerar.

  Det här hittar du i Sydveds skogsbruksplan

 • Skogsbruksplanen innehåller all information om din skog. Du ser vad som måste göras inom kort, och vad som kan vänta några år. Här finns all data om fastighetens avdelningar, hur små de än är. Värdefullt underlag för planering på kort och lång sikt.

  Det finns mycket att fördjupa sig i när man går igenom en ny skogsbruksplan. Ett tips är att börja titta på föreslagna åtgärder. Där är det tydligt vad som bör göras och när. Ofta konstaterar man att det är rätt så mycket som redan borde varit gjort.

  Beskrivning av fastigheten
  I planen finns en beskrivning av alla avdelningar. Både i tabellform och i viss mån även på karta. Du hittar bland annat de här uppgifterna i tabellerna:

  • Ålder
  • Huggningsklass (exempelvis föryngringsavverkning, röjning, gallring).
  • Ståndortsindex (exempelvis T28, G25, B22).
  • Virkesförråd, både per hektar och för hela avdelningen.
  • Målklass
  • Trädslagsfördelning
  • Beskrivning i klartext (exempelvis olikåldrigt, gynna löv).
  • Åtgärd (exempelvis gallring, föryngringsavverkning).
  • När, det vill säga tidpunkt.
  • Uttag inklusive tillväxt.
  • Årlig tillväxt.

  En viss del av informationen i tabellerna finns illustrerad i kartorna. Ett exempel: En kartbild visar angelägenhet; det vill säga när det är dags att göra en föreslagen åtgärd. På kartorna finns också kulturminnen och bilvägar markerade.

  Åtgärdsförslag för 10 år framåt
  En beskrivning av varje enskilt bestånd med förslag på lämpliga åtgärder under den närmaste 10-årsperioden; till exempel plantering, röjning eller gallring.

  Naturvård och målklasser
  Planläggaren gör en naturvärdesbedömning i varje bestånd, som sen ligger till grund för fastställning av målklasser. Genom att ange målklass för ett bestånd anger man inriktningen på skogsskötseln.

  Grunden för certifiering
  Med en skogsbruksplan lägger du också grunden för att certifiera ditt skogsbruk enligt FSC® eller PEFC™.

Solljus tallskog

  Din skogsbruksplan är alltid med dig!

 • När du har appen Sydved i mobilen och går i skogen ser du till exempel:

  • Var fastighetsgränsen går.
  • Areal och ålder på bestånden.
  • Planerade skogsskötselåtgärder; exempelvis var det behöver gallras.

  Dessutom:

  • På kartan syns det var man är och var man har gått om man använder spårning.
  • Olika färgmarkeringar på kartbilden visar när åtgärder ska göras i ett bestånd.
  • Det gör ingenting om mottagningen är dålig, eftersom kartorna är nedladdade i telefonen.