Dikesrensning

Dikesrensning är en åtgärd när du rensar gamla diken ned till den ursprungliga dikesbotten. Förbättrar balansen mellan syre och vatten i marken, och ger i många fall en friskare skog som växer bättre.

Lagom med vatten i skogsmarken är bäst. För lite vatten hämmar trädets tillväxt och för mycket är inte bra för rötterna som behöver syre och näring för att träden ska utvecklas optimalt. Här får du reda på vad som gäller för olika former av skogsdikning.

Dikesrensning

Dikesrensning är en åtgärd där du rensar gamla diken ned till den gamla dikesbotten. Med tiden växer eller slammar gamla skogsdiken igen. För att diket ska fortsätta vara avvattnande måste vegetation och slam i dikesbotten rensas bort. Diket får dock inte bli djupare eller bredare än när det grävdes. Samråd med Skogsstyrelsen, minst sex veckor innan åtgärden, krävs i normala fall.

 • Planera var dikesrensningen behövs; kanske räcker det att rensa delar av diket? Det sparar pengar samtidigt som påverkan på djur och natur blir så liten som möjligt.
 • Rensa diket med en mindre maskin med gripskopa, som lätt tar sig fram. Är lämpligt för de flesta diken.
 • Behåll så mycket skog som möjligt runtomkring diket, så att det finns skugga kvar. Solljus bidrar till att diket växer igen.
 • Undvik att köra maskinen nära dikeskanten. Om materialet trycks ihop av för stor belastning minskas en stor del av den vattenavrinnande effekten. Var rädd om vegetationen som stabiliserar dikeskanten.
 • Det är viktigt att vattenkvaliteten inte försämras vid rensningen, som det kan göra om slam och humus åker ut i naturligt vatten. Genom att gräva en slamficka, en grop som är djupare är dikesbotten och minskar vattnets hastighet, får man vattnet att stanna upp och slammet att falla till botten i gropen.
 • Om man avslutar diket innan det når sjöar och vattendrag kan man få slammet att stanna i terrängen.

Skyddsdikning

Efter en föryngringsavverkning stiger ofta vattnet på hygget. I flacka områden kan grundvattennivån bli så hög att plantorna riskerar få syrebrist. Då kan en skyddsdikning behövas. Dessa diken ska vara flacka och grunda, 30–50 cm djupa, och ska inte rensas senare. Anmäl skyddsdikningen till Skogsstyrelsen senast sex veckor innan
åtgärden.

Markavvattning

Med markavvattning, till exempel nydikning, sänker man grundvattennivån för att öka markens produktionsförmåga. Då skapas en ny helt miljö för djur och natur. Markavvattning är förbjuden i stora delar av södra och mellersta Sverige. Finns särskilda skäl kan Länsstyrelsen medge undantag från förbudet.

Lagom med vatten i skogsmarken är bäst. För lite hämmar trädens tillväxt och för mycket är inte bra för rötterna som behöver syre och näring för att utvecklas optimalt.

  3 typer av dikning på en skogsfastighet

 • Nydikning
  Du behöver tillstånd av Länsstyrelsen.

  Skyddsdikning
  Anmäl i förväg till Skogsstyrelsen.

  Dikesrensning
  Samråd med Skogsstyrelsen.

  Kontakta oss

 • Behöver du hjälp med dikesrensning eller har du andra frågor som rör ditt skogsbruk? Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.