Foto: Kerstin Jonsson

Foto: Kerstin Jonsson

Ett hållbart skogsbruk

Skogen måste brukas på ett långsiktigt och ansvarsfullt sätt för att vara värdefull även för framtida generationer. Sydved förespråkar ett hållbart skogbruk där det råder en balans mellan miljö och produktion.

Skogens biologiska mångfald, estetiska värden och sociala värden ska värnas genom ett hänsynsfullt skogsbruk och aktiv skogsvård.

Vårt kunnande och arbetssätt inom miljö- och naturvård omfattar bland annat:

  • Certifiering enligt FSC® (FSC-C015573) och PEFC.
  • Generell Naturvård
  • Aktiv Skogplan, som är Sydveds skogsbruksplan.
  • Hela Sydveds verksamhet är certifierad enligt miljöledningssystemet ISO 14001.

Generell Naturvård

Vid våra avverkningar tillämpar vi Sydveds naturvårdsstandard Generell Naturvård. Nivån är högre än skogsvårdslagens krav och är anpassad till den svenska standarden för certifiering enligt FSC® och PEFC.

Skogsägarens beslut

Men, det är alltid du som skogsägare som har det sista ordet om naturvårdens utformning. Minimikravet är den lagstadgade nivån. Sydved genomför dock inte avverkningar i nyckelbiotoper om detta inte behövs för skötseln av biotopen. Särskilt känsliga områden brukas med större försiktighet och vissa områden, som nyckelbiotoper och skogliga våtmarker, lämnas orörda.

Certifiering

Genom Sydved kan du certifiera ditt skogsbruk enligt FSC® och PEFC. Certifieringen är ett kvitto på att du bedriver ett hållbart och ansvarsfullt skogsbruk.