Askåterföring och gödsling

Vill du öka tillväxten i din skog? Då kan askåterföring och gödsling vara två sätt att tillföra mer näring till den växande skogen. Men tänk på att dessa åtgärder först kräver anmälan av samråd till Skogsstyrelsen.

Askåterföring

När man tar ut skogsbränsle från skogen så förs näringsämnen bort. Vid enstaka uttag av skogsbränsle är minskningen av näringsämnen försumbar, men vid upprepade uttag kan det leda till tillväxtförluster.

Askåterföring är ett sätt att kompensera för en del av den näring som försvinner. Askan som man tillför har ett högt PH-värde, vilket också motverkar försurning. Askan sprids med hjälp av en traktor eller skotare som kör längs stickvägar i det aktuella området.

Tänk på detta:

 • För maskinell askåterföring krävs anmälan av samråd till Skogsstyrelsen.
 • Askan bör ha sitt ursprung i skogsbränsle.
 • Se till att ha skyddszoner mot känsliga områden, så att inte vatten eller våtmarker påverkas negativt på kort sikt. Men detta är något en professionell askspridare har koll på.

Gödsling

Trädens tillväxt påverkas av många faktorer, men på fastmark är tillgängligheten på näringsämnet kväve oftast det som är mest tillväxtbegränsande. När du gödslar din skog med kväve ökar trädens tillväxt och du får snabbt resultat.

Bäst resultat får man i en medelålders eller äldre barrskog. För att skogen ska hinna ta upp kvävet och växa är det viktigt att du inte avverkar förrän tio år efter att du har gödslat.

Gödsling sker oftast med traktor eller skotare, men kan göras med helikopter om det är större sammanhängande områden. Men det är inte självklart att gödsling ger en positiv effekt på alla marker och det finns baskrav som bör vara uppfyllda för att bestånden ska vara gödslingsvärda.

Detta gäller:
Det ska vara fastmark och podsoljordmån. Frisk och välsluten skog med ståndortsindex mellan 16 och 30 meter. Lägst förstagallringsskog, men minst 10 år till avverkning. Minst 80 procent av grundytan i beståndet ska vara barrträd.

Tänk på detta:

 • Om din skog skiljer sig från någon av ovan nämnda baskrav så är din skog inte lämplig för gödsling.
 • För maskinell gödsling krävs anmälan av samråd till Skogsstyrelsen.
 • En skyddszon ska lämnas mot sjöar/vattendrag, skyddad mark, hänsynskrävande biotoper, våtmarker med höga natur- och kulturvärden och tomtmark. Men detta är något en professionell gödningsspridare har koll på.

  Kontakta oss

 • Behöver du hjälp med askåterföring eller gödsling? Kontakta oss så hjälper vi dig!

  Samarbetar du redan med oss? På Min skog, dina personliga sidor, får du ännu bättre koll på dina skogliga uppdrag tillsammans med Sydved. Logga in på Min skog.