En mycket stor del av skogens biologiska mångfald är knuten till död ved, omkullfallna träd eller stående döda träd.

En mycket stor del av skogens biologiska mångfald är knuten till död ved, omkullfallna träd eller stående döda träd.

Aktuellt / Senaste nytt

Generell naturvård ger levande skogar

Publicerad 2020-09-23

Produktion och ekonomi är viktigt i skogsbruket, men det handlar inte bara om pengar. Väldigt många av oss vill ju också ha en levande och vacker skog, som vi sedan kan lämna över till nästa generation. Det säger Sydveds nye skogsbruksutvecklare Niklas Fogdestam, som själv också är skogsägare.

I svensk skogspolitik går produktions- och miljömålen hand i hand, vilket betyder att det är lika viktigt att producera virke som att skydda och bevara skogens miljö- och kulturvärden. Och det är ett ansvar som staten, skogsnäringen och skogsägarna gemensamt ska leva upp till.

– För Sydveds del så innebär det att vi har tagit fram en egen instruktion, Generell naturvård, för att säkra att det råder en balans mellan miljö och produktion i Sydveds avverkningar, säger Niklas Fogdestam och tillägger samtidigt att kraven i Generell naturvård är högre än skogsvårdslagen.

Grunden i skogsvårdslagen är att du som skogsägare har stor frihet att utveckla din skog efter egna mål. Men du har också ett stort ansvar att återbeskoga, det vill säga se till att det kommer ny skog, och att bevara den biologiska mångfalden.

Effektivt med död ved

En mycket stor del av skogens biologiska mångfald är knuten till död ved, antingen som omkullfallna träd eller stående döda träd. Cirka 40 procent av de rödlistade skogsarterna har en koppling till död ved.

– Att spara död ved i olika former är därför en av de effektivaste naturvårdsåtgärderna som kan göras. Många "dödvedslevande" arter är beroende av ett visst nedbrytningsstadium, och ersätts med tiden av andra arter som är bättre anpassade för senare nedbrytningsstadier. Därför är det viktigt att det finns död ved i olika faser.

En ny rapport från SLU och Riksskogstaxeringen (Skogsdata, 2020) visar att mängden död ved på produktiv skogsmark utanför formellt skyddade områden har ökat med 44 procent på drygt 20 år. År 1996 var mängden död ved 5,8 m³/ha, och år 2017 hade mängden ökat till 8,4 m³/ha. Siffrorna är genomsnitt för hela landet.

– Ökningen beror till stor del på stormar och bränder, men även i ädellövskog har volymen död ved ökat från 5 till 14 kubikmeter per hektar under samma tid. Detta är ett tydligt tecken på att naturvården har blivit mycket bättre, anser Niklas.

Maskinförare med koll

Men på vilket sätt tar Sydved miljöhänsyn vid en avverkning?
– När en maskinförare genomför en Sydvedsavverkning, så är utgångsläget alltid Generell naturvård.

Konkret betyder det till exempel att alltid spara naturvärdesträden, behålla en del löv i en barrskog och att bevara kantzoner mot vattendrag och sjöar.

När en maskinförare avverkar är utgångsläget alltid Generell naturvård. Konkret betyder det till exempel att alltid spara naturvärdesträden och att behålla en del löv i en barrskog.
Niklas Fogdestam
Bakom Niklas skymtar lövskog som har gallrats fram och nu är insprängd i barrskogen. Ett sätt att tillämpa Generell naturvård vid Sydveds avverkningar.

Bakom Niklas skymtar lövskog som har gallrats fram och nu är insprängd i barrskogen. Ett sätt att tillämpa Generell naturvård vid Sydveds avverkningar.

För enkelhetens skull sorterar han Generell naturvård i tre delar. Till att börja med att bevara något som redan finns där orört, till exempel lämna grova aspar som är biologiskt rika miljöer för insekter, lavar och mossor.

Sedan handlar det om att utveckla, till exempel röja runt en ek som står trångt, så att den kan utvecklas och växa sig ännu kraftigare. Tredje delen är att skapa nya naturvärden; vanligast kanske är att göra högstubbar på en avverkning.

– Vi samarbetar med kunniga och ansvarskännande entreprenörer som har maskiner och metoder som är skonsamma för naturen, samtidigt som de vet vad som gäller när det kommer till naturvård vid en avverkning, säger Niklas.

Ett steg till genom certifiering

Den som vill ta ännu ett kliv mot ett mer hållbart skogs brukande kan välja att certifiera sin fastighet enligt FSC eller PEFC eller båda två.

– På fastigheter med ett mer varierat skogsbruk är det egentligen inte så mycket extra som man måste göra för att få fastigheten certifierad. Den största skillnaden är att en mindre del av arealen ska ha fokus på naturvård och/eller sociala värden framför produktion, men min uppfattning är att de flesta skogsägarna redan idag har sådana områden i sin skog. Områden som de och deras förfäder har valt att värna av kärlek till skogen.

Produktion och ekonomi är viktigt när man bedriver ett aktivt skogsbruk, men det handlar inte bara om pengar, anser Niklas, och menar att det inte är svårt att leva upp till vare sig Generell naturvård eller certifiering.

– De flesta skogsägare vill ha en levande skog med småfåglar och djur, det är ju en sådan skog jag känner att jag vill lämna över till mina barn! Sen så vill man ju att skogen ska vara robust, och klara eventuella insektsangrepp och klimatförändringar.

  Generell Naturvård Exempel på områden där Sydved tillämpar naturvård vid avverkningar:

  • Impediment: Lämnas orörda.
  • Hänsynskrävande biotoper: Lämnas orörda eller åtgärdas för biologisk mångfald.
  • Hänsynsytor: Lämnas orörda.
  • Kantzoner: Åtgärdas för att förstärka biologisk mångfald.
  • Träd och buskar: Alla träd- och buskarter bör finnas kvar efter åtgärd.
  • Underväxt: Lämna allt som inte är ett direkt hinder.
  • Naturvärdesträd: Alla naturvärdesträd lämnas.
  • Stormfasta träd: Minst 10 träd per hektar lämnas.
  • Gammal död ved: Alla träd som varit döda mer än 1 år ska lämnas.
  • Årsfärska vindfällen: Lämnas upp till skogsvårdslagens nivå.
  • Nyskapad död ved: Minst tre färska högstubbar lämnas per hektar.
  • Körning i skogsmark: Inga allvarliga körskador.
  • Fornlämningar: Samråd om möjligt alltid med Länsstyrelsen.
  • Lämna kulturstubbar.
  • Övriga kulturmiljöer: Skyddas från skador med hjälp av kulturstubbar.
  • Uttag av grot: Lämna minst två grövre (>10 cm) toppar av björk och tall per hektar

  Impediment = Skogsmark som producerar mindre än 1 kubikmeter per hektar och år.

Text: Annsofie Öhman Foto: Istock