Utmed byvägen har Maria och Stefan Olsson gynnat ädellövet medan barrskogen dominerar mossen längre in. Att lämna död ved kvar i skogen är inte svårt när det blir så här vackert, tycker Stefan.

Utmed byvägen har Maria och Stefan Olsson gynnat ädellövet medan barrskogen dominerar mossen längre in. Att lämna död ved kvar i skogen är inte svårt när det blir så här vackert, tycker Stefan.

Aktuellt / Senaste nytt

Certifierat skogsbruk på Drakeberga

Publicerad 2021-06-10

Visst kan man kombinera biologisk mångfald och naturupplevelser med en god ekonomi. För skogsägarna på skånska Drakeberga var det ett naturligt steg att certifiera sitt skogsbruk. "Vi vill visa att vi tar vårt ansvar."

På gården Drakebergas högsta punkt finns ett stenröse: en gravhög från bronsåldern. Enligt sägnen ruvar den på en skatt som vaktas av en drake.

– En gång gick en bonde upp till röset för att hämta sten till sitt hus. Det sägs att han blev rejält svedd, berättar Stefan Olsson som bor på gården tillsammans med sin fru Maria.

Någon eldsprutande drake har de aldrig sett under sina år på Drakeberga, och det får väl tas som ett tecken på att de förvaltar den väl.

Stefan och Maria tog över gården 2004. Paret har lagt mycket energi på att restaurera byggnader och skog, bland annat har de huggit fram ädellövet kring gårdscentrum. Nu när granen är borta har gården fått helt nya siktlinjer över omgivande ängar, kullar och stengärdesgårdar. En närliggande torpruin har också frihuggits och istället förr barr har de planterat apel, körsbärsträd och lind.

Vill ha variation

Huvudfastigheten är på 70 hektar. För ett par år sedan fick de möjlighet att köpa ytterligare en fastighet om 50 hektar högt belägen vid Örsjön. Fastigheterna har helt olika karaktär.

Drakeberga har fina kulturvärden med varierade inslag av ädellöv, al, björk och asp, kombinerat med produktionsskog. Skogen uppe vid Örsjön är mer produktionsinriktad. Stefan och Maria har valt att certifiera sitt skogsbruk enligt FSC® och PEFC™. Det är ett sätt att visa att de tar sitt ansvar som skogsägare, menar Stefan:

– För vår del påverkar certifieringen inte så mycket, den stämmer med hur vi själva vill ha det. Att anpassa skogsbruket och inte bara plantera gran och tall är självklart för oss och de avsättningar som krävs enligt certifieringen känns naturliga. Att spara ek, bok, björk och rönn i röjningar och gallringar ligger helt i linje med vårt önskemål om variation och mångfald.

Ökat intresse

Stefan och Maria är goda representanter för det småskaliga familjeskogsbruket, konstaterar Niklas Fogdestam som är certifieringsansvarig på Sydved. Hans jobb är att hjälpa skogsägare, inköpare och entreprenörer att förstå standardernas krav och omsätta dem i praktiken. Totalt handlar det om 200 sidor fullmatade med text som ska göras begriplig. Men det är inte så krångligt egentligen; mycket handlar om sunt förnuft, säger Niklas.

– Jag skulle gissa att nio av tio privata skogsägare redan i dag sköter sin skog i standardens anda. Certifieringen blir snarare ett sätt att skapa struktur och blir ett kvitto att man faktiskt gör något bra.

Tre viktiga värden

Att bedriva ett hållbart skogsbruk handlar inte bara om biologisk mångfald, betonar Niklas.

– Som certifierad skogsägare bidrar du till ett skogsbruk som är biologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart. Till det sistnämnda hör något för skogsägaren så självklart som att den produktiva skogen ska röjas och gallras i tid. Allt hänger ihop.

Ur biologisk synpunkt innehåller standarden en rad olika krav som ska bidra till mångfalden. Död ved, naturvärdesträd, kantzoner, reglerad lövandel och olika typer av naturvårdsavsättningar är några av de områden där den certifierade skogsägaren gör viktiga insatser. Certifieringens krav ofta är öppna för tolkning och då kan man bland annat vända sig till Skogsstyrelsens målbilder för vägledning. Att skogsägarna bidrar till att upprätthålla viktiga sociala värden är något som ofta glöms bort, tycker Niklas.

– Det kan vara som här, hos Stefan och Maria. Genom sina aktiva val har de skapat en varierad och vacker miljö kring gårdscentrum. Uppe vid sjön har de låtit de vackra gamla tallarna dominera i strandlinjen. Som skogsägare ska man till exempel vara noggrann med att inte köra sönder promenadstråk, löpspår och vandringsleder. Många jobbar också med att förstärka förutsättningarna för jakt och fiske.

Ett naturligt steg

Skogsägarna på Drakeberga har under lång tid samarbetat med Sydveds inköpare Krister Olofsson och Morgan Vidigsson från Vidigssons skogsentreprenad.

– Stefan och Maria har gjort ett aktivt val att certifiera sig. Det är ett förtroende som vi har fått och de förlitar sig på våra kunskaper, säger Krister Olofsson som upplever att många skogsägare ser certifieringen som ett sätt att utveckla sitt skogsbruk.

– När du anlitar Sydved för en avverkning görs den enligt vår princip ”Generell naturvård” och härifrån är steget inte så långt till certifiering.

Att certifiera sig är inte bara förenat med krav, poängterar han. Som morot får du som skogsägare också en certifieringsbonus på virket som du säljer.

– Hugger du 1 000 m3 fub så innebär certifieringspengen i princip att du har finansierat din nya skogsbruksplan.

Planering är hemligheten

Hemligheten bakom väl utförda insatser på en certifierad fastighet är planering, säger Morgan Vidigsson.

– Före gallring och avverkning går jag alltid över området och gör en grov planering åt skördarföraren. Om maskinföraren från början vet grundförutsättningarna för kantzoner, hyggeskanter och andra naturvärden så kan hen planera sitt jobb bättre. Att bara börja köra och fatta beslut längs vägen ökar risken för att det inte går ihop sig på slutet.

Alla Sydveds entreprenörer och förare genomgår regelbundna utbildningar för att lära sig det regelverk och de principer som gäller för Generell naturvård och certifierade fastigheter. En självklarhet, menar Morgan.

– Det är samma sak som att en snickare måste vara väl utbildad i det han gör och följa de lagar och regler som gäller. Det är vårt jobb att hålla oss uppdaterade och göra rätt. Vi vill ju gärna vara välkomna tillbaka till Drakeberga.

Sydveds Krister Olofsson (till vänster) och Morgan Vidigsson från Vidigssons skogsentreprenad (till höger) är mångåriga samarbetspartners till familjen Olsson och ett självklart bollplank i certifieringsfrågor.

Sydveds Krister Olofsson (till vänster) och Morgan Vidigsson från Vidigssons skogsentreprenad (till höger) är mångåriga samarbetspartners till familjen Olsson och ett självklart bollplank i certifieringsfrågor.

Enligt biologerna behöver minst 25 procent av de rödlistade arterna död ved. Riksskogstaxeringen visar att mängden död ved i Götalands skogar har fördubblats de senaste 30 åren. Det går åt rätt håll – och det ska vi vara glada och stolta över!
Niklas Fogdestam
Niklas Fogdestam är certifieringsansvarig på Sydved.

Niklas Fogdestam är certifieringsansvarig på Sydved.

I anslutning till den gamla torpruinen har man frihuggit ädellövet samt planterat apel, körsbärsträd och lind.

I anslutning till den gamla torpruinen har man frihuggit ädellövet samt planterat apel, körsbärsträd och lind.

Text: Amelie Bergman Foto: Johan Lindbom