Aktuellt / Senaste nytt

Vad gör skogen för klimatet egentligen?

Publicerad 2022-03-25

Skogsindustrin har kritiserats i media för att släppa ut mer koldioxid än all annan industri och trafik i Sverige tillsammans. Samtidigt lyfts skogen som Sveriges lösning på klimatkrisen. Vad stämmer och hur ligger det till med det svenska skogsbruket?

När skog avverkas frigörs koldioxid ur marken och när man förbränner trä- eller pappersprodukter släpps det också ut koldioxid. Samtidigt ökar skogen i volym i Sverige och binder in mer koldioxid än dessa utsläpp tillsammans. Totalt bidrar svenskt skogsbruk med en nettoinbindning motsvarande nästan 40 miljoner ton koldioxid per år. Dessutom gör skogsindustrin en stor insats för klimatarbetet genom att tillverka produkter av trä som kan ersätta fossilbaserade produkter.

Maria Saxe som är hållbarhetschef på Stora Enso Skog berättar:

– Förutom att skogen utgör en total kolsänka, så utvecklar vi hela tiden nya produkter som kan ersätta de fossila. Några exempel är biokomposit som ersätter plast, förpackningar till livsmedelsindustrin och korslimmat trä som kan ersätta cement. Vi har i vår mission att ersätta fossilbaserade material. Många av de produkter vi tar fram är förnybara, återvinningsbara och komposterbara. Man måste se till hela livscykeln.

Ett helhetsperspektiv

Skogsbolagen har kritiserats för att skapa kalhyggen och därmed bidra till koldioxidutsläpp. Maria Saxe menar att det är en fråga om perspektiv.

– Med en avverkning blir det ett tillfälligt koldioxidutsläpp, men vi behöver ha ett längre perspektiv. I Sverige är vi noga med att återbeskoga, så är det inte i alla länder. I Sverige har vi en ökande skogsvolym, vi har en nettoinbindning av koldioxid i skogen.

– Vissa menar att vi ska låta skogen stå orörd i minst tio år. De har rätt i att skogen skulle binda in mer koldioxid, men vad skulle vi göra produkter av? Om inte vi tillhandahåller produkterna, kommer de produceras i andra länder med större ekologiskt fotavtryck. Vi behöver ha ett helhetsperspektiv. Det bästa för klimatet vore om vi kunde sluta använda fossilbaserade produkter, men med nuvarande utveckling kan vi trots allt ersätta mycket.

Naturhänsyn i allt vi gör

Hon säger att en kritik handlar om hotet mot biologisk mångfald, där vissa arter upplevs hotade av dagens skogsbruk.

– Vi tar naturhänsyn i allt vi gör och vi har en utbildande roll till våra privata skogsägare i vad naturhänsyn innebär.

Det finns skog som är ren produktionsskog, där tar vi generell miljöhänsyn enligt Stora Ensos nivå för att öka skogens motståndskraft och den biologisk mångfalden. I andra änden av skalan finns områden med mycket höga naturvärden, exempelvis nyckelbiotoper som vi aldrig avverkar.

– Sedan finns något mitt emellan, skog med vissa naturvärden, exempelvis naturvärdesträd eller hotade arter som man kan bruka skonsamt. Här jobbar vi tillsammans med skogsägaren för att hitta en lämplig hänsynsnivå, avslutar Maria Saxe.

Förutom att skogen utgör en total kolsänka, så utvecklar vi hela tiden nya produkter som kan ersätta de fossila.
Maria Saxe

    Kommentar från Niklas Fogdestam på Sydved

  • Niklas Fogdestam, skogsbruksutvecklare på Sydved, menar liksom Maria Saxe, att skogen har en viktig roll för klimatet. Växande skog fångar upp koldioxid ur luften och lagrar den som kol i träd och mark. Ett sätt att öka mängden kol som lagras är genom att öka virkesförrådet.

    – Virkesförrådet i Sverige har mer än fördubblats under de senaste 80 åren och därmed bidragit till att fixera koldioxid i träd. Samtidigt som vi avverkar stora volymer varje år. Andra sätt att öka mängden koldioxid som lagras är genom att ersätta material som kräver fossil energi med skogsprodukter, till exempel byggmaterial.

    En annan aspekt på om vi skulle låta skogen stå orörd i tio år från nu, inflikar han, är att den kunskap och kompetens som vi har byggt upp hos forskare, tjänstemän, skogsägare och entreprenörer inom svenskt skogsbruk skulle försvinna om vi stod still så länge. Troligen skulle det ta en god stund att bygga upp denna kompetens igen, vilket vore negativt för skogsbruket och klimatet.

Text: Eva Mandelqvist Foto: Mattias Bokinge