Aktuellt / Senaste nytt

Generell naturvård är Sydveds standard vid avverkningar

Publicerad 2019-01-09

Här visar vi några exempel på Generell naturvård, som är Sydveds naturvårdsstandard vid avverkningar. Generell naturvård är anpassad till den svenska FSC® (FSC-C015573)- och PEFC-standarden.

Biologisk mångfald

 • Nyckelbiotoper skyddas eller behandlas så att naturvärdena består eller förbättras.
 • Minst fem procent av den produktiva skogsmarken, till exempel restaurerade skogliga våtmarker eller nyckelbiotoper undantas från ordinarie skogsskötsel.
 • Impediment samt gamla och olikåldriga naturskogar med mycket död ved lämnas orörda.
 • Ängs- och hagmarker där det inte förekommer bete eller slåtter sköts för att främja den biologiska mångfalden.

Vatten

 • Kantzoner mot sjöar och vattendrag bevaras eller plockhuggs (enstaka träd, oftast några av de grövre, tas ut) så att lövdominans bevaras eller skapas.
 • Vägar över vattendrag och vägdiken görs så att bottnar inte skadas.

Skogsskötsel och avverkning

 • Markberedningen utförs skonsamt utifrån markens förutsättningar.
 • Skog anläggs inte på kulturmark (det vill säga inte brukad åker- och betesmark) som har särskilda naturvärden eller på kulturmark mindre än 0,5 hektar.
 • Naturvärdesträden, till exempel avvikande grova träd, hålträd, träd med kulturspår eller träd med skador från skogsbrand, avverkas inte.
 • Hänsynsytor, skyddszoner och trädgrupper lämnas på hyggen.
 • I snitt tio stormfasta träd per hektar lämnas på hyggen.
 • Gammal död ved lämnas.
 • Tre högstubbar per hektar tillskapas vid gallring och slutavverkning.

Kulturmiljöer

Fornlämningar och kulturminnen skyddas.

Text: Sydved