Carl Segersson är logistiker på Sydved och en av dem som är inblandad i projektet med inventering av skogsbilvägar.

Carl Segersson är logistiker på Sydved och en av dem som är inblandad i projektet med inventering av skogsbilvägar.

Aktuellt / Senaste nytt

Full fart på inventeringen av skogsbilvägar

Publicerad 2022-03-10

Snart får du en ny klassning på dina skogsbilvägar. Biometria har kommit mer än halvvägs i sin inventering. "Det här är ett jättebra tillfälle att höja standarden på sina skogsbilvägar och öka värdet på fastigheten, säger Carl Segersson som är logistiker på Sydved.

I Götaland finns 100 000 km privata skogsbilvägar. Vägarna finns registrerade i Trafikverkets nationella vägdatabas och det är härifrån som inköpsorganisationer och industrier hämtar informationen för att planera sina virkestransporter från skogen till industrin.

Det är bara ett krux. Informationen stämmer inte. Skogsbilvägarna i nationella vägdatabasen inventerades och klassades senast under 1990-talet. Det betyder att informationen som finns här är 30 år gammal, och under den tiden har det hunnit hända mycket i skogen.

– Virkestransporterna idag är både tyngre och längre än de var för 30 år sedan men standarden på skogsbilvägar har inte riktigt hängt med för att klara av den utvecklingen, berättar Carl Segersson som är logistiker på Sydved.

Gemensamt projekt

I vissa fall har nya skogsbilvägar kommit till, eller gamla rustats upp, men det vanligaste är att vägen inte håller den standard som anges. Skogsbilvägar fixas ofta till i samband med avverkning, men sedan underhålls de inte. Vegetationen växer in i vägbanan, vändplatser slyar igen och bärlagren försämras, vilket kan innebära mycket merarbete för den enskilda chauffören. I slutändan blir det merkostnader som drabbar alla led, även skogsägaren. En studie som har genomförts av Skogforsk visar att den undermåliga informationen om skogsbilvägarna kostar skogsbruket i Götaland 25 miljoner kronor varje år.

– Därför har skogsbranschen startat en omfattande inventering av det befintliga vägnätet. Sydved är en av medfinansiärerna och projektet genomförs av Biometria, säger Carl Segersson.

– Syftet är att få till stånd en objektiv klassning av Götalands skogsbilvägar enligt de krav som branschen har kommit överens om. Förhoppningsvis kommer det också på sikt att leda till en höjning av standarden på skogsbilvägarna. I slutändan kommer det att ge effektivare virkestransporter, både ekonomiskt och klimatmässigt. Samtidigt – och det är jätteviktigt – så höjer vi säkerheten för de chaufförer som transporterar virket från skogsägaren till industrin.

Objektiv inventering

Arbetet drog igång 2019 och i skrivande stund är drygt 60 procent av skogsbilvägarna inventerade.

– Det fina med inventeringen och klassningen är att den görs av en oberoende part. Problemet vi har haft är att åkerierna inte vågar lita på informationen i nationella vägdatabasen. Istället har de fått gå på uppgifter från inköpare och markägare. När inventeringen och klassningen är klar så slipper vi de här diskussionerna.

Men hur kommer inventeringen att påverka den enskilda skogsägaren? Carl Segersson tycker att man ska se klassningen som en möjlighet att utveckla sin fastighet.

– Beroende på hur väl underhållna vägar man har så kommer en del skogsägare att gynnas av den nya klassningen. Men det är ju också ett utmärkt tillfälle att använda informationen som underlag för att förbättra sina skogsbilvägar.

Bedöms i två klasser

När din skogsbilväg har inventerats kommer den att bedömas i två olika klasser: framkomlighet och tillgänglighet.

– I klassen framkomlighet bedöms möjligheten för lastbil med släp att ta sig fram på
vägen med tanke på vägbredd, kurvradie och vändmöjlighet. Framkomlighetsklassen delas in från 1-4. 1 är mycket bra, 2 är godkänd, 3 är godkänd men utan släp, vilket innebär omlastning och 4 är underkänd. Om du får framkomlighetsklass 3 är det dags att åtgärda, eftersom omlastning av virket innebär extra transportkostnader för dig som skogsägare.

Tillgänglighetsklassen är kopplad till skogsbilvägens bärighet i förhållande till årstid och
sträcker sig från A till D. A innebär tillgänglighet hela året, B tillgänglighet utom vid tjällossning, C tillgänglighet utom vid tjällossning och under regnperioder och D att vägen endast är framkomlig vintertid.

– Här handlar det för skogsägaren om både ekonomi och flexibilitet. Att ha en väg som
bara går att köra på under vissa delar av året begränsar skogsägarens möjligheter att göra aktiva insatser i sin skog. Fönstret för avverkning och uttransport av virket blir väldigt litet, resonerar Carl Segersson.

Så skapar du bättre vägar

När inventeringsprojektet är klart, vilket dröjer ytterligare något år, kommer skogsägarna att kunna se uppgifterna när de loggar in på sydved.se/Min skog.

Som skogsägare är du inte tvingad att göra något åt dina skogsbilvägar på grund av den
nya klassningen. Men det lönar sig i längden. Både genom ett bättre netto och ett höjt värde på fastigheten, säger Carl Segersson.

– Om du vill förbättra dina skogsbilvägar – kontakta din Sydvedare så får du hjälp att planera projektet och kontakt med bra entreprenörer. Och när du är klar: meddela Biometria om insatserna så att den nya klassningen kommer in i systemet!

25 miljoner kronor – eller en krona per kubikmeter. Så mycket kostar den bristfälliga informationen gällande skogsbilvägarna, varje år.

    Tänk på det här!

    • Körbanans bredd bör vara minst 3,5 meter för framkomlighetsklass 1 och 3 meter för framkomlighetsklass
    • Vägkanterna bör vara röjda minst 2 meter ut från vägens mitt.
    • Fri höjd över vägen bör vara minst 4,5 meter.

    När inventeringsprojektet är avslutat, vilket dröjer ytterligare något år, kommer skogsägarna att kunna se den nya klassningen när de loggar in på sina personliga sidor på sydved.se/Min skog.

Rakt och brett ska det vara, som på den här fina, nyligen åtgärdade skogsbilvägen hos en av våra leverantörer söder om Jönköping. För snäva kurvor och för dåliga vändmöjligheter är annars de vanligaste problemen på skogsbilvägar.

Rakt och brett ska det vara, som på den här fina, nyligen åtgärdade skogsbilvägen hos en av våra leverantörer söder om Jönköping. För snäva kurvor och för dåliga vändmöjligheter är annars de vanligaste problemen på skogsbilvägar.

En fullastad timmerbil mäter 24 meter och väger 64 ton, vilket kan jämföras med 40 personbilar. För att skogsbilvägen ska vara funktionell måste den möta en rad olika praktiska krav. Vägen bör vara framkomlig året runt och i alla väder, samt erbjuda bra sväng- och vändmöjligheter. Detta för att säkra möjlighet till avverkning när det passar din skog!

En fullastad timmerbil mäter 24 meter och väger 64 ton, vilket kan jämföras med 40 personbilar. För att skogsbilvägen ska vara funktionell måste den möta en rad olika praktiska krav. Vägen bör vara framkomlig året runt och i alla väder, samt erbjuda bra sväng- och vändmöjligheter. Detta för att säkra möjlighet till avverkning när det passar din skog!

Text och foto: Amelie Bergman