En av stigarna i området. Det till vänster om stigen har gallrats.

En av stigarna i området. Det till vänster om stigen har gallrats.

Aktuellt / Senaste nytt

Naturvårdshuggning för skogens miljövärden

Publicerad 2022-03-17

Sydved utförde en huggning i början av året i syfte att sköta natur- och kulturmiljö i skogen. Skogsstyrelsen i samarbete med EU erbjuder stöd för skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet.

På en fastighet i Sölvesborgs kommun, Blekinge län, önskade en markägare utföra en åtgärd i syfte att sköta natur- och kulturmiljön i skogen. Skogsbeståndet gränsar till såväl naturreservat och nyckelbiotop vilket gjorde att markägare, Skogsstyrelsen och virkesköpare från Sydved var ute och diskuterade om hur åtgärden skulle utföras.

Efter mötet gjorde skogskonsulenten på Skogsstyrelsen ett rådgivningskvitto som sedan användes som grund för ansökan om stöd för skogens miljövärden samt som underlag till entreprenörer som utförde åtgärden.

Bevara och utveckla biologisk mångfald

Syftet med naturvårdshuggningen var att bevara och utveckla biologisk mångfald i skogen. Det här åtgärderna utfördes i området:

  • Utglesning av ek för att gynna ekar med stora kronor samt spara krokiga träd, dubbelstammar och liknande.
  • Gynna och friställa gamla grova träd och buskar av tall, ek, björk med flera.
  • Bevara skiktning samt skapa variation i täthet med öppna luckor och tätare delar.
  • All död ved skulle sparas, såväl liggande som stående och skapande av död med minst 5 högstubbar/hektar.
  • Alla grenar och toppar lämnades och kulturlämningar i form av odlingsrösen och stenmurar skulle synliggöras.
  • Körskador fick inte uppstå under åtgärden.

Välbesökt område

Området som berördes är väldigt välbesökt av människor i olika åldrar som motionerar eller vill röra på sig. Under arbetets gång sattes det upp informationslappar längs fyra väderstreck där stigar och cykelbanor gick. Det för att ge information om syftet med åtgärden och att människor även skulle hålla sig undan maskiner och huggare.

Under januari/februari 2022 utfördes åtgärden av entreprenörerna, då de inte fick utföras under fåglarnas häckningsperiod 1 mars till 31 juli.

Blandskog av ek och tall där högar av grenar och toppar lämnats kvar.

Blandskog av ek och tall där högar av grenar och toppar lämnats kvar.

Frihuggning för att gynna och friställa gamla träd.

Frihuggning för att gynna och friställa gamla träd.

En trevlig hälsning lämnades i en stubbe.

En trevlig hälsning lämnades i en stubbe.

Gallring i ekområdet.

Gallring i ekområdet.

Text och foto: Helena Ericson