Fornlämningar ska markeras ut vid en avverkning, för att maskinförarna ska se att de inte ska köra där. Foto: Lasse Arvidson

Fornlämningar ska markeras ut vid en avverkning, för att maskinförarna ska se att de inte ska köra där. Foto: Lasse Arvidson

Aktuellt / Senaste nytt

Så lämnar Sydved hänsyn vid föryngringen

Publicerad 2024-03-22

Hänsyn är viktigt i det hållbara skogsbruket. Inte bara när det ska avverkas i skogen, utan också vid markberedning och plantering. Anders Ehrenström ger exempel på hur Sydved tänker när ett hygge ska föryngras.

– För Sydved är det viktigt med natur- och kulturhänsyn när vi genomför alla typer av åtgärder i skogen. Vi följer vår standard Generell naturvård för att säkra att det blir en balans mellan miljö och produktion. I ett certifierat skogsbruk är det inte bara rekommendationer, utan även ett krav, säger Anders Ehrenström, chef för skogliga tjänster på Sydved.

Precis som man lämnar hänsyn vid en avverkning behöver man göra det när man markbereder och planterar. Här ger han några konkreta exempel på Sydveds arbetssätt.

Skapa kulturstubbar

Vid en avverkning skapar man kulturstubbar för att markera till exempel kolbottnar, odlingsrösen, stenmurar och torplämningar. Det är ett sätt att tydligt visa att här finns det något att ta hänsyn till.

– Störst nytta har kulturstubbarna vid markberedning, så att maskinförarna ser att de inte ska köra där
och håller ett tillräckligt stort avstånd, säger Anders.

När man vid avverkningen har lämnat kvar naturvärdesträd, så ska man inte markbereda eller plantera för nära dessa träd. Träden har ju lämnats av en anledning och ska därför få utrymme att utvecklas och inte riskera att kvävas av nya träd som snabbt växer upp i deras kronor.

Anders Ehrenström ger exempel på hur Sydved tänker när ett hygge ska föryngras.

Anders Ehrenström ger exempel på hur Sydved tänker när ett hygge ska föryngras.

Planteringsavstånd till skogsbilvägen

Vid planteringen är det klokt att inte sätta plantor för nära skogsbilvägen. Ett avstånd på 2–3 meter rekommenderas.

Trädens grenar har ju en förmåga att snabbt växa ut i vägbanan och kan då repa bilar. En annan anledning är att granar som planteras för nära vägen snabbt får stora täta kronor som skapar en skuggig och fuktig miljö, vilket riskerar att försämra vägens kvalitet.

– I området närmast vägen kan man låta till exempel självföryngrad björk få komma fram. Ett tips speciellt bra för den som är certifierad och har krav på minst tio procent löv i bestånden, säger Anders.

Man bör heller inte plantera gran för nära en stenmur, då ökar man risken för att den skadas i framtiden. Vid en storm som välter trädet kan rötterna slita upp muren.

Undvik markberedning i blöta partier

Vid markberedning skapar man en bra växtplats för plantorna. De flesta marker passar att markbereda, men det finns undantag. Till exempel bör man undvika markberedning i blöta partier, som fuktiga svackor, eller för nära sjöar, bäckar och åar. I den typen av områden är risken för allvarliga körskador stor, vilket kan påverka vattenkvaliteten negativt. Dessa partier är bättre att lämna helt orörda och låta naturen ha sin gång.

Att tänka på vid markberedning och plantering

  • Undvik markberedning i blöta partier.
  • Vid markberedning: Håll avstånd till kulturlämningar.
  • Vid plantering: Håll avstånd till vägar.
  • Plantera inte för nära forn- eller kulturlämning.
Det är bra att inte markbereda och plantera hela vägen ut till vattendrag.

Det är bra att inte markbereda och plantera hela vägen ut till vattendrag.

Lämna dessa partier bredvid skogsbilvägen orörda. Låt till exempel björk få komma fram.

Lämna dessa partier bredvid skogsbilvägen orörda. Låt till exempel björk få komma fram.

Markbered inte för nära stenmurar eller andra kulturlämningar. Kulturstubbarna gör det tydligare att ett avstånd ska hållas.

Markbered inte för nära stenmurar eller andra kulturlämningar. Kulturstubbarna gör det tydligare att ett avstånd ska hållas.

    Markberedning på rätt sätt

  • En korrekt utförd markberedning lägger grunden för framgångsrik plantering av nästa generation skog samtidigt som den värnar de natur- och kulturvärden som det tagits hänsyn till vid föryngringsavverkningen. Om hygget inte är för stenigt, brant eller blött är det alltid bäst att markbereda för att skapa en bra växtplats för plantorna.

Text: Annsofie Öhman