Skogsbruk / Miljö och naturvård

Generell naturvård är Sydveds standard vid avverkningar

Här visar vi några exempel på Generell naturvård, som är Sydveds naturvårdsstandard vid avverkningar. Generell naturvård är anpassad till den svenska FSC® (FSC-C015573)- och PEFC-standarden.

Biologisk mångfald

 • Nyckelbiotoper skyddas eller behandlas så att naturvärdena består eller förbättras.
 • Minst fem procent av den produktiva skogsmarken, till exempel restaurerade skogliga våtmarker eller nyckelbiotoper undantas från ordinarie skogsskötsel.
 • Impediment samt gamla och olikåldriga naturskogar med mycket död ved lämnas orörda.
 • Ängs- och hagmarker där det inte förekommer bete eller slåtter sköts för att främja den biologiska mångfalden.

Vatten

 • Kantzoner mot sjöar och vattendrag bevaras eller plockhuggs (enstaka träd, oftast några av de grövre, tas ut) så att lövdominans bevaras eller skapas.
 • Vägar över vattendrag och vägdiken görs så att bottnar inte skadas.

Skogsskötsel och avverkning

 • Markberedningen utförs skonsamt utifrån markens förutsättningar.
 • Skog anläggs inte på kulturmark (det vill säga inte brukad åker- och betesmark) som har särskilda naturvärden eller på kulturmark mindre än 0,5 hektar.
 • Naturvärdesträden, till exempel avvikande grova träd, hålträd, träd med kulturspår eller träd med skador från skogsbrand, avverkas inte.
 • Hänsynsytor, skyddszoner och trädgrupper lämnas på hyggen.
 • I snitt tio stormfasta träd per hektar lämnas på hyggen.
 • Gammal död ved lämnas.
 • Tre högstubbar per hektar tillskapas vid gallring och slutavverkning.

Kulturmiljöer

Fornlämningar och kulturminnen skyddas.

Text: Sydved