Aktuellt / Senaste nytt

Distrikt Hylte- godkänt resultat för Generell naturvård

Publicerad 2021-12-03

Skogsbruket har högt ställda krav kopplat till de två skogsbrukscertifieringar som finns, PEFC & FSC. Sydveds interna revision visar att distrikt Hylte under 2021 klarat kraven med bravur.

Ett hållbart skogsbruk

Som certifierad skogsägare enligt PEFC & FSC tas extra hänsyn till natur och kulturmiljövård, och nivån är högre ställd än skogsvårdslagen krav. Sydved har sammanfattat certifieringsstandarden och framställt en guide som heter generell naturvård, där finns det riktlinjer för hur de praktiska åtgärderna ska utföras för att följa certifieringsreglerna.

Fick högsta betyg

Varje år utförs interna revisioner som granskar och bedömer de olika delarna inom området för Generell naturvård. Lyckligtvis klarade distrikt Hylte målet med att minst 90% av objekten ska bedömas med högsta betyg och därmed blev betyget godkänt.

En extra stor eloge till våra skogsmaskinförarna som gör ett fantastiskt jobb!

Vill du läsa mer kring vilka åtgärder som vidtas vid skogliga åtgärder på certifierade fastigheter, klicka på Generell Naturvård.

  Checklista - Generell naturvård

  • Impediment - Lämnas orörda
  • Hänsynskrävande biotoper - Lämnas orörda eller åtgärdas för biologisk mångfald
  • Hänsynsytor - Lämnas orörda eller åtgärdas för biologisk mångfald
  • Kantzoner - Lämnas orörda eller åtgärdas för biologisk mångfald
  • Träd & Buskar - Alla träd och buskararter bör finnas kvar efter åtgärd
  • Underväxt - Lämna all underväxt som inte är ett direkt hinder för annat skogsbruk
  • Naturvärdesträd - Alla naturvärdesträd lämnas
  • Stormfasta träd- Minst 10 träd per hektar lämnas inklusive naturvärdesträd & max 100 meters mellanrum
  • Lövandel - Efter röjning och gallring ska minst 10% av stammarna vara av lövträslag. Vid gallring frihuggs minst 5 lövträd/hektar
  • Äldre död ved - Alla träd som varit döda mer än 1 år ska lämnas
  • Årsfärska vindfällen - Lämna minst 2 grövre vindfällen per hektar
  • Nyskapad död ved - Minst 3 färska högstubbar lämnas per hektar
  • Körning i skogsmark - Inga allvarliga körskador
  • Fornlämningar - Samråd alltid med Länsstyrelsen. Lämna kulturstubbar
  • Övriga kulturmiljöer - Skyddas från skador med hjälp av kulturstubbar
  • Uttag av grot - Lämna minst 2 grövre toppar (>10 cm) av löv eller tall per hektar
Bild från en kurs i Generell Naturvård tillsammans med delar av Sydved Hyltes entreprenörer.

Bild från en kurs i Generell Naturvård tillsammans med delar av Sydved Hyltes entreprenörer.

Kulturstubbe som markerar en forn/kulturlämning.

Kulturstubbe som markerar en forn/kulturlämning.