Granar angripna av granbarkborre 2022.

Granar angripna av granbarkborre 2022.

Aktuellt / Senaste nytt

Fem miljoner kubikmeter dödades av granbarkborren 2022

Publicerad 2022-12-06

Granbarkborren fortsätter att orsaka omfattande skador i Sveriges granskogar. En ny inventering visar att över 5 miljoner kubikmeter gran har dödats bara i år. Totalt har nu över 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan 2018. Det kan jämföras med de stora bränderna sommaren 2018 som förstörde cirka 2 miljoner kubikmeter skog.

– En brand eller storm kan över en natt orsaka enorma skador på skog. Granbarkborrens effekter är mer långsamma, men lika förödande för många skogsägare. Jag upplever att årets inventering förstärker bilden av en naturkatastrof i slowmotion, säger Kerstin Ström, på Skogsstyrelsen.

Merparten av årets skador i Svealand

Inventeringen har gjorts av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och visar att skadorna ligger kvar på ungefär samma höga nivå som förra året i Svealand, medan de har minskat i Götaland. Drygt 5 miljoner kubikmeter gran har i år dödats av granbarkborren, varav 3,8 miljoner finns i Svealand och 1,3 miljoner i Götaland. Allra värst drabbade är Örebro och Sörmlands län, där inte mindre än hälften av årets skador finns.

– Skadeläget är fortsatt mycket besvärligt i Svealand och allra värst drabbade är återigen skogsägarna i Sörmland och Örebro. Nu gäller det att inte ge upp utan fortsätta bekämpa barkborrarna och rädda virkesvärden från skogen, säger Magnus Sääf på Mellanskog.

Troligt att angreppen fortsätter

Totalt sett har nu cirka 32 miljoner kubikmeter gran dödats sedan den extremt torra sommaren 2018, visar en sammanställning som Skogsstyrelsen gjort av de senaste årens inventeringar. Flera faktorer pekar på att siffran kommer att fortsätta öka kommande år.

Inventeringen visar att ungefär 70 procent av de granar som angripits i år står kvar. Det innebär att många granbarkborrar finns kvar i skogen och övervintrar i marken eller i den bark som kan finnas kvar på granarna. Dessa insekter är redo att angripa nya träd när vårvärmen kommer.

Mer långsiktigt är det även troligt att klimatförändringarna, med fler varma och torra somrar, kommer att öka skogsskadorna. Detta eftersom granar som utsätts för torka blir stressade och mindre motståndskraftiga mot angrepp från insekter.

– Vi kan fortfarande bromsa och begränsa angreppen genom att avverka och forsla bort angripna träd under sommarhalvåret. Men vi måste också tänka mer långsiktigt och förebygga nya skador genom att klimatanpassa skogsbruket och tänka till kring trädval när ny skog ska planteras, säger Kerstin Ström.

  Tänk på detta som skogsägare

 • Som skogsägare finns det flera saker att tänka på för att begränsa och förebygga nya skador av granbarkborren.

  • Var aktiv och se över din skog under hela året. Planera för avverkning redan nu där du tidigare haft större angrepp eller riskerar att få det i vår.
  • Om det blåser ner granar i din skog eller om de drabbas av snöbrott, ta rätt på de skadade granarna innan svärmningen kommer i gång till våren.
  • Tänk igenom valet av trädslag och sprid riskerna när det är dags att föryngra skogen efter avverkning. Sträva efter variation och välj trädslag som trivs på den mark du ska föryngra.
  • Röjning och gallring i rätt tid skapar vitala skogar. Undvik sena gallringar som ökar risken för vindfällen och angrepp.
Foto: Mattias Sparf, Skogsstyrelsen