Granar som angripits av granbarkborre.

Granar som angripits av granbarkborre.

Aktuellt / Senaste nytt

Stora mängder döda granar i skogarna

Publicerad 2021-10-01

Granbarkborren har även denna sommar orsakat förödande skador i Svealand och Götaland. En stor mängd av de angripna granarna står dessutom kvar. Det visar en första inventering som Skogsstyrelsen och skogsbruket gjort.

En första bedömning av årets granbarkborreskador visar att vi även i år har mycket stora skador i Svealand och Götaland. Skadorna har visserligen minskat på de flesta håll jämfört med förra året, men den preliminära siffran visar ändå på närmare 5 miljoner kubikmeter dödad gran. Störst skador är det i Svealand där minst 3 miljoner kubikmeter gran har angripits. I Götaland når vi upp till cirka 1,7 miljoner kubikmeter.

– Vi kan konstatera att Sverige har ännu ett år med väldigt stora skador i skogarna efter angrepp från granbarkborrar, vilket innebär miljardförluster för drabbade skogsägare, säger Kerstin Ström på Skogsstyrelsen.

Rödbruna granar längs vägarna

Den som färdats genom landskapet i framförallt Svealand under sensommaren har kunnat se stora områden med rödbruna granar utmed vägarna. Intrycket är att en stor andel av de angripna granarna fortfarande står i kvar i skogen. Den nu genomförda inventeringen indikerar att så är fallet.

Bedömningen är att över hälften av de granar som angripits i år fortfarande står kvar. Det är allvarligt, eftersom en av de viktigaste åtgärderna för att bekämpa granbarkborrarna och rädda så mycket virkesvärde som möjligt, är att avverka träden medan angreppen är färska. Problemet är att det är svårt att hinna med.

Kan finnas virkesvärde kvar att rädda

Det är stora skillnader mellan olika län hur mycket som avverkats och Skogsstyrelsen kommer nu tillsammans med de andra aktörerna inom Stoppa borrarna att se över vad det kan bero på att inte skadad produktionsskog tas omhand i högre utsträckning.

– De granar som börjat bli roströda kan fortfarande ha ett visst virkesvärde kvar. Det är också möjligt att man får med sig en del granbarkborrar ut ur skogen om barken sitter kvar vid avverkningen. Men både bekämpningseffekten och det ekonomiska värdet minskar ju längre tid man väntar, säger Kerstin Ström.

Den preliminära bedömningen av årets skadenivåer bygger på inventeringar som Skogsstyrelsen tillsammans med aktörer i skogsbruket gjort i slutet av augusti och början av september.

Den slutgiltiga uppskattningen av årets barkborreskador kommer att ske senare i år och baseras på en objektiv skadeinventering på landsdelsnivå som görs av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU).

Foto: Mattias Sparf