Foto: Kenneth Johansson

Foto: Kenneth Johansson

Andra intressen

Visa hänsyn till andra intressen såsom jakt, bär- och svampplockning, friluftsliv, orientering med mera vid planering och genomförande av åtgärder i skogen.

Vid avverkning i viktiga områden för rekreation och lokalt boende ska samråd med berörda intressen ske och rimlig hänsyn tas till de berörda. Hänsynsytor med höga naturvärden får dock aldrig prioriteras bort för att tillgodose den sociala hänsynen.

Det är ofta uppskattat av allmänheten om man informerar om vad som kommer att hända på marken.