Årsfärska vindfällen

Lämna årsfärska vindfällen upp till skogsvårdslagens nivå om det inte finns dokumenterad risk för massförökning av skadeinsekter.

I medeltal minst två grövre vindfällen per hektar lämnas, utöver eventuella vindfällen från naturvärdesträd eller annan lämnad naturhänsyn.

Enstaka värdefulla vindfällen kan tas tillvara om motsvarande volym grövre död ved tillskapas.