Allmän barkbock

Allmän barkbock

Nyskapad död ved

Gallring

I en grövre gallring (medeldiameter grövre än 15 cm) ska man skapa minst tre högstubbar per hektar i beståndet av alla vanligt förekommande trädslag. Högstubbarna väljs bland de grövsta träden.

Föryngringsavverkning

I en föryngringsavverkning ska man skapa minst tre stycken högstubbar per hektar i beståndet av vanligt förekommande trädslag. Vid motormanuell avverkning kan ringbarkning av motsvarande volym stående död ved tillskapas. Välj i första hand träd av ekonomiskt lägre värde, till exempel skadade eller rötade stammar.

När man föryngringsavverkar i bok- och ekbestånd ska man skapa död ved så att det vid avveckling av det gamla beståndet finns minst två ringbarkade träd eller högstubbar i medeltal per hektar avverkad yta.

Naturvårdsnytta

Högstubbar på hyggen är en kostnadseffektiv åtgärd för att gynna naturvården! Flera sällsynta insektsarter har visat sig gynnas av högstubbar.

Olika arter trivs i högstubbar av olika trädslag. Om högstubbar av flera trädslag lämnas skapas livsmiljöer för många olika arter. Om högstubbar av löv och tall står solexponerat attraherar dom fler skalbaggsarter än om dom står skuggigt.

Särskilt viktigt är det att lämna lövhögstubbar då dessa är ovanliga jämfört med gran. Om man koncentrerar högstubbarna till grupper ökar naturvårdsnyttan jämfört med om man sprider ut dom på hygget.

Högstubbar är dessutom långlivade substrat och kan leverera väsentlig naturvårdsnytta även 20 år in i ungskogsfasen, särskilt som födosöksmiljöer för hackspettar samt för vedlevande steklar som nyttjar överblivna larvgångar från skalbaggar.

En art som särskilt gynnas av högstubbar är tallbocken, en skalbagge som sitt namn till trots faktiskt ofta utnyttjar högstubbar av gran på hyggen. Den solexponerade döda granveden i högstubben fungerar utmärkt som substrat för artens larvutveckling.