Stormfasta träd (evighetsträd)

Kala hyggesytor större än 1 hektar ska brytas genom att man lämnar minst tio stycken stormfasta träd per hektar inklusive naturvärdesträd, träd i kantzoner och hänsynsytor.

Träden ska ha förutsättning att finnas kvar i nästa skogsgeneration. Endast träd grövrre än 15-20 cm i brösthöjd räknas.

Alla i beståndet ingående trädslag bör vara representerade. Ädellövträd och asp bör normalt prioriteras. Antalet kan minskas när träden utgörs av grov ek och/eller bok. Träden bör i första hand finnas gruppvis i anslutning till hänsynsytor eller hänsynsbiotoper. Gran räknas i normalfallet inte som stormfast och behöver inte lämnas.

Naturvårdsnytta

En del mindre fågelarter undviker att korsa större kala hyggesytor på grund av den ökade predationsrisken från rovfåglar. Dessa kan gynnas av att den kala ytan på hygget ”bryts av” med någon eller några trädgrupper beroende på storleken på hygget!