Stormfasta träd (evighetsträd)

Vid föryngringsavverkning ska det lämnas i genomsnitt minst 10 levande träd per hektar för att bryta hyggesintrycket och för att utveckla naturvärden.

Träden ska ha förutsättning att finnas kvar i nästa skogsgeneration. Endast träd grövrre än 15-20 cm i brösthöjd räknas.

  • I första hand är det naturvärdesträd som ska sparas. Finns det inte 10 naturvärdesträd får man komplettera med stormfasta träd med en grovlek som är representativ för de aktuella trädslagen i beståndet eller grövre.
  • Alla i beståndet ingående trädslag bör vara representerade, men lövträd ska prioriteras. Gran räknas i normalfallet inte som stormfast och behöver inte lämnas.
  • Träd i kantzoner och i hänsynsytor (som uppfyller ovanstående krav) får räknas med, på avverkningar under 4 hektar.
  • Det får max vara 100 meter mellan träden.
  • Träden ska lämnas ensamma eller i mindre grupper.

Observera! På stora föryngringsavverkningar (större än 4 hektar i Sydveds område) får
stormfasta träd i kantzoner och hänsynsytor inte medräknas i de tio träden.

Naturvårdsnytta

Syftet är att de lämnade träden ska utvecklas till grövre naturvärdesträd i det nya skogsbeståndet. En del mindre fågelarter undviker att korsa större kala hyggesytor på grund av rovfåglar. Dessa gynnas av att den kala ytan på hygget ”bryts av” med någon eller några trädgrupper beroende på storleken på hygget. Även andra arter som insekter, mossor och lavar gynnas av att man bryter av större kala ytor med hjälp av träd eller trädgrupper.