Underväxt

Vid underröjning eller förröjning inför gallring, föryngringsavverkning, markberedning eller plantering lämnas all underväxt som inte är till hinder för efterföljande skötselåtgärder. OBS! Särskild hänsyn ska tas till träd och buskar enligt rubriken Träd och buskar ovan.