I skogsmark är det ibland svårt att upptäcka odlingsrösena, då man bara ser de översta stenarna.

I skogsmark är det ibland svårt att upptäcka odlingsrösena, då man bara ser de översta stenarna.

Inspiration / Kultur och tradition

Lär dig hitta skogens forn- och kulturminnen

Odlingsrösen, kolbottnar och hålvägar är spår från gamla tider som kan finnas på din skogsfastighet. Men det är inte alltid så lätt att hitta skogens forn- och kulturminnen. Här guidar vi dig inför en spännande tur i din skog!

I skogsmiljön kan man hitta lämningar som odlingsrösen, gravar, gamla boplatser, hålvägar, fossil åkermark, röjningsrösen, kolbottnar och stensträngar.

Om lämningen antas ha tillkommit före 1850 räknas den som en fornlämning och regleras av kulturmiljölagen. Det innebär bland annat att man inte får rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller plantera på en fornlämning eller på annat sätt ändra eller skada den utan tillstånd från länsstyrelsen.

Yngre lämningar räknas som övrig kulturhistorisk lämning och skyddas av skogsvårdslagen.

När en avverkningsanmälan som berör en fornlämning skickas till Skogsstyrelsen får länsstyrelsen en kopia. Avverkning kräver inte särskilt tillstånd men måste ske utan skador. Vill man till exempel markbereda eller plantera där det finns fornlämningar krävs alltid tillstånd från länsstyrelsen. Om tillstånd ges är detta en dispens från lagen.

Odlingsröse

Ett stenröse som har lagts upp i samband med stenröjning av mark. Förr även kallat hackerör. Tidigare obrukad jord har röjts upp för odling eller redan brukad jord har anpassats för nya redskap. I skogsmark är det ibland svårt att upptäcka rösena, då man bara ser de översta stenarna. Merparten har under åren sjunkit ner i jorden och täckts med mossa, jord och liknande.

Hålväg

En hålväg består av en fåra i marken där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats av slitage från hovar, klövar och fötter, vagnshjul samt av förstärkande regnvattenserosion.

Grav

Fornminnen i form av gravar förekommer i ett flertal skilda typer såsom megalitgrav, hällkista, röse, stensättning, gravhög, skeppssättning, domarring, treudd och rest sten.

Kolbotten

Är en lämning efter en kolmila. Botten kan antingen verka helt steril jämfört med omgivningen, helt utan växtlighet, eller ha en avvikande vegetation, som en väldigt tät klunga med granar på en liten cirkelformad plätt i skogen.

Enklast ser man kolbottnen genom att den avgränsas med ett dike eller gropar placerade runt kolbottnen. Ofta är kolbottnen lätt höjd över omkringliggande mark.

Så vårdar du forn- och kulturminnen

Gallring och röjning är utmärkta tillfällen att vårda sina lämningar.

  • Ta bort träd, sly och buskar som står på eller alldeles intill lämningen.
  • Lämna gärna kulturstubbar (cirka 1,3 meter höga) kring lämningen, för att göra den tydligare för skogsmaskiner och underlätta för framtida skogsbrukande.

Läs mer om kulturmiljölagen på Skogsstyrelsens webb.

Kolbotten avgränsas ofta med ett dike.

Kolbotten avgränsas ofta med ett dike.

En hålväg; där har en forntida väg gått

En hålväg; där har en forntida väg gått

I skogsmark är det ibland svårt att upptäcka odlingsrösena, då man bara ser de översta stenarna.

I skogsmark är det ibland svårt att upptäcka odlingsrösena, då man bara ser de översta stenarna.

Ett odlingsröse ovan jord.

Ett odlingsröse ovan jord.

Text: Annsofie Öhman Illustration: Frida Axell