Hänsynsytor

Hänsynsytor är små områden, som har eller kan utveckla särskilda naturvärden, som lämnas orörda eller sköts för att främja naturvärdet.

Exempel på hänsynsytor:
Lövdungar insprängda i barrskog
Små fuktiga partier
Små hällar och blockrika partier

Hänsynsytor inklusive sparade gamla träd lämnas så att större kala ytor undviks.

Naturvårdsnytta

Småmiljöer med särskilda naturvärden skapar variation i det uppväxande beståndet och är därför viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden. Att lämna små fuktiga partier utan avverkning/föryngringsåtgärd skapar på sikt goda möjligheter för lövföryngring.

Att lämna mindre grupper med träd motverkar också kalytesintrycket, vilket är ett bra sätt att främja upplevelsevärden i skogen.

En del av de kvarlämnade träden kommer på sikt även att utvecklas till gamla/grova naturvärdesträd medan andra kommer att blåsa omkull och bidra med död ved i ungskogen.

Var försiktig med körning nära dessa små områden, så att spårbildning inte sker.