Hänsynsytor

Hänsynsytor är mindre områden i ett bestånd, som har eller kan utveckla särskilda naturvärden, och ska lämnas orörda eller skötas för att utveckla naturvärdet. Hänsynsytor, inklusive sparade gamla träd, lämnas även för att undvika större kala ytor vid föryngringsavverkning.

Exempel på hänsynsytor:
Lövdungar insprängda i barrskog
Små fuktiga partier
Små hällar och blockrika partier

Hänsynsytor inklusive sparade gamla träd lämnas så att större kala ytor undviks.

Naturvårdsnytta

Småmiljöer med särskilda naturvärden skapar variation i det uppväxande beståndet och är därför viktiga för bevarandet av den biologiska mångfalden. Att lämna små fuktiga partier utan avverkning/föryngringsåtgärd skapar även på sikt goda möjligheter för lövföryngring.

En del av de kvarlämnade träden kommer på sikt även att utvecklas till gamla/grova naturvärdesträd, medan andra kommer att blåsa omkull och bidra med död ved i ungskogen.

Kör inte nära dessa små områden, utan undvik spårbildning.