Impediment

Impediment är oftast bergig, starkt stenbunden mark eller blöt mossmark som av ekonomiska skäl inte går att använda för skogsproduktion.

Definitionen på impediment är att produktionen är mindre än 1 skogskubikmeter per hektar och år. Impediment lämnas helt orörda vid avverkning. Mot impediment ska det lämnas en kantzon.

Exempel på impediment
Hällmark
Mosse
Myrholme

Naturvårdsnytta

Myrimpediment bidrar till att stabilisera vattenflöden över året och utgör livsmiljö för många våtmarkslevande arter som t ex trana och smålom. Hällmarksimpediment hyser ofta solexponerade äldre träd (såsom tall och ek) som är viktiga livsmiljöer för många insekter, exempelvis reliktbock.