Impediment

Impediment är ofta bergig, starkt stenbunden mark eller blöt mossmark som på ett ekonomiskt sätt inte går att använda för skogsproduktion.

Definitionen på impediment är att produktionen är mindre än 1 skogskubikmeter per hektar och år. Impediment lämnas helt vid avverkning. Mot impediment lämnar man en kant eller förstärkningszon.

Exempel
Hällmark
Mosse
Myrholme

Naturvårdsnytta

Myrimpediment bidrar till att stabilisera vattenflöden över året och utgör livsmiljö för många våtmarkslevande arter som tex trana och smålom. Hällmarksimpediment hyser ofta solexponerade äldre träd (såsom tall och ek) som är viktiga livsmiljöer för många insekter, exempelvis reliktbock. Se bilden nedan