Körning i skogsmark

Körning i skogsmark utförs i enlighet med Skogssektorns målbilder för skogsbruket som återfinns på Skogsstyrelsens hemsida.

Att motverka uppkomsten av körskador är ett viktigt mål för svenskt skogsbruk. Syftet med målbilden för körning i skogsmark är att förebygga och förhindra att skador uppstår. Att helt undvika spår efter de maskiner som utför skogsbruksåtgärder är inte möjligt och inte heller målet.

Det övergripande målet är att förhindra att spårbildning sker på platser där de riskerar att orsaka skada på andra värden, så kallade allvarliga körskador.

Allvarliga körskador, som alltid ska undvikas, är:

  • Körskador i direkt anslutning till vatten. Körskador som orsakar dämning intill vattendrag. Körskador på torvmark intill vattendrag.
  • Körskador som påverkar naturvärden i lämnad hänsyn.
  • Körskador på frekvent använda stigar och leder.
  • Körskador som påverkar upplevelsevärdet i friluftsområden.
  • Skador på forn- och kulturlämningar.

Undvik körskador genom att planera avverkningen noggrant samt genom att använda hjälpmedel som ris, stockmattor, kavelbroar med mera. Begränsa antalet överfarter över bäckar och diken samt välj platser som minimerar risken för skador. Lämna om möjligt nyskapade överfarter för kommande åtgärder, t ex grotskotning och markberedning.

Rensa stigar och diken från ris och avverkningsrester. Körskador lagas på brukade stigar och vägar som används frekvent. Övrig lagning sker med hänsyn till risk för urlakning av skadliga ämnen eller erosionsrisk.

Allt spill av drivmedel och oljor ska undvikas. Städa bort eventuellt avfall som dunkar och emballage.

Kommentar

Körskador i kanten av fuktiga hänsynsområden exempelvis mot sumpskog/dråg riskerar att försämra dessa områdens kvalitet markant. Särskilt negativt är sådana skador som leder till att ytligt grundvatten leds bort från det fuktiga skogspartiet, som på sikt riskerar att torrläggas. Kör inte i eller i direkt anslutning till sjöar och vattendrag. Det innebär att körning inte sker inom cirka 10 meter från vatten.