Körskador och städning

Undvik körskador genom att planera avverkningen noggrant samt genom att använda hjälpmedel som ris, stockmattor, kavelbroar med mera.

Rensa stigar, diken med mera från ris och avverkningsrester. Körskador lagas på brukade stigar och vägar som används frekvent. Övrig lagning sker med hänsyn till risk för urlakning av skadliga ämnen eller erosionsrisk.

Allt spill av drivmedel och oljor ska undvikas. Städa bort eventuellt avfall som dunkar och emballage.

Kommentar
Körskador i kanten av fuktiga hänsynsområden exempelvis mot sumpskog/dråg riskerar att försämra dessa områdens kvalitet markant. Särskilt negativt är sådana skador som leder till att ytligt grundvatten leds bort från det fuktiga skogspartiet, som på sikt riskerar att torrläggas.

Allvarliga körskador är:

Körskador i direkt anslutning till vatten.
Körskador som orsakar dämning intill vattendrag.
Körskador på torvmark intill vattendrag.Körskador som påverkar naturvärden i lämnad hänsyn.
Körskador på frekvent använda stigar och leder som ej åtgärdats.
Körskador som påverkar upplevelsevärdet i friluftsområden och som ej åtgärdats.
Skador på forn- och kulturlämningar.