Kulturmiljöhänsyn

Till kulturlämningar räknas fornlämningar samt övriga kulturhistoriska lämningar. Fornlämningar hanteras av länsstyrelserna och övriga kulturhistoriska lämningar av Skogsstyrelsen.

Kulturlämningar som inte är klassade som fornlämningar tillhör gruppen övriga kulturhistoriska lämningar. Kontakta Skogsstyrelsen eller länsstyrelsen om du är tveksam om vilken grupp lämningen tillhör.

Fornlämningar

(Egen lagstiftning)

Samråd alltid med länsstyrelsen.

Exempel
Gravar
Stensättningar
Hålvägar
Fångstgropar

Markera, där det är möjligt, fornlämningen med ”kulturstubbar” (cirka 1,3 meter höga).

Kommentar
Säkerställ att lämningen inte berörs av ett extra skydd i form av fornlämningsomtråde eller villkorsområde. Detta område får sällan markberedas eftersom det kan finnas värdefull information i mineraljorden närmast humustäcket. Plantering brukar oftast vara tillåten. Området är inte sällan 50 meter eller mer utanför själva fornlämningen.

Övriga kulturhistoriska lämningar

(Skogsvårdslagen gäller)

Exempel
Torplämningar
Kolbottnar
Stenmurar
Odlingsrösen

För övriga kulturhistoriska lämningar gäller att de ska huggas rent samt markeras med ”kulturstubbar” (cirka 1,3 meter höga). Vidare får de inte risas ner, köras sönder eller rubbas.

Om man måste köra igenom eller över en stenmur ska man försöka minska skadorna genom att bygga upp med virke eller stockmattor på båda sidor om stenmuren.

Igenväxande ängs- och hagmarker

Bestånd med höga naturvärden sköts med inriktning på att främja naturvärdena. Tidigare frivuxna grova träd frihuggs. Gynna lövträd och vårdträd. Skogsbrukare som är certifierade ska inte anlägga skog på avgränsade öppna eller igenväxande kulturmarker i skogslandskap om de är mindre än 0,5 hektar.