Lövandel och lövskog

​Lövandel

Efter röjning och gallring eftersträvas, beroende på förutsättningarna, en lövandel på minst tio procent.

Syftet är att den generella hänsynen tillsammans med de lövträd som sköts för virkesproduktion ska uppgå till minst tio procent av antalet i kommande slutavverkningsbestånd.

Lövträdsandelen inkluderar även löv i angränsande miljöer. Trots detta innebär det i vissa fall att man vid röjningen måste prioritera löv framför barr.

Naturvårdsnytta

Ett flertal rödlistade arter gynnas av ett ökat inslag av löv i barrdominerade skog. Särskilt viktigt är lövinslag för fåglar, insekter och fladdermöss som alla gynnas av mer löv i skogslandskapet.

Ett exempel på en lövgynnad fågelart är mindre hackspett som är helt beroende av lövträd för sitt födosök, inriktat mot insektslarver som hackas ut från döda grenar på levande lövträd eller som plockas i lövverket.

Lövskog

Ädellövskog föryngras normalt under högskärm genom selektiv avverkning eller genom luckhuggning. Naturligt lövdominerade fuktiga marker sköts så att man behåller lövdominans.

Naturvårdsnytta

Ädellövskog
Cirka 1 procent av Sveriges skogsareal utgörs av ädellövskog, ändå är drygt hälften av alla rödlistade skogslevande arter knutna till ädla lövträd.

En del arter lever direkt på träden, medan andra är beroende av beskuggning och förnafall från lövträden. Det är framförallt de riktigt gamla ädellövträden (äldre än 150 år) som är viktiga för de trädlevande arterna.

Särskilt viktiga miljöer på träden är stamhåligheter med mulm, en blandning av insekters gnagmjöl, murkna vedbitar, gamla fågelbon och annat organiskt material. Mulmen har en isolerande verkan och ger ett stabilt mikroklimat.

Ett exempel på en art som utvecklas främst i ihåliga, grova, levande ädellövträd, särskilt i ekar är läderbaggen. Förekomst av läderbaggen kan sägas vara en bra indikatorart för en även i övrigt artrik och skyddsvärd mulmfauna. Andra sällsynta arter som främst hittas i ihåliga ekar är gulbent kamklobagge, kardinalfärgad rödrock, mulmknäppare, ädelguldbagge och svart guldbagge.