Lövdominans på fuktig mark.

Lövdominans på fuktig mark.

Lövandel

Efter röjning och gallring eftersträvas, där förutsättningar för löv finns, en lövandel på minst 10 procent av stammarna i beståndet. Lövträdsandelen inkluderar även löv i angränsande kantzoner och hänsynsytor. Vid gallring frihuggs minst fem befintliga lövträd, i snitt per hektar, för att utvecklas till naturvärdesträd. Ädellövträd, asp, sälg och rönn prioriteras.

Naturvårdsnytta

Ett flertal rödlistade arter gynnas av ett ökat inslag av löv i barrdominerad skog. Särskilt viktigt är lövinslag för fåglar, insekter och fladdermöss som alla gynnas av mer löv i skogslandskapet.

Ett exempel på en lövgynnad fågelart är mindre hackspett som är helt beroende av lövträd för sitt födosök, inriktat mot insektslarver som hackas ut från döda grenar på levande lövträd eller som plockas i lövverket.