Träd och buskar

Alla ursprungliga träd- och buskarter bör finnas kvar efter röjning och gallring. Arter som ekologiskt sett är särskilt värdefulla, exempelvis sälg, hassel och rönn samt andra bärande buskar, ska behandlas med särskilt stor hänsyn.

​Naturvårdsnytta

Att bibehålla en variation av trädslag inom beståndet är av stor vikt för den biologiska mångfalden. Detta blir särskilt viktigt i samband med underväxtröjning före gallringsåtgärder.

Undvik att schablonmässigt röja bort undervegetation, särskilt löv. Skiktning i gallringssskog gynnar flera artgrupper fåglar som skogsmesar och skogshöns.

En art som särskilt gynnas är talltitan som trivs i bestånd med sparad underväxt av gran i kombination med stående döda träd (gärna lövträd).