Träd och buskar

Alla ursprungliga träd- och buskarter ska finnas kvar efter röjning och gallring. Arter som ekologiskt sett är särskilt värdefulla, exempelvis sälg, hassel och rönn samt andra bärande buskar, ska behandlas med särskilt stor hänsyn.

​Naturvårdsnytta

Att bibehålla en variation av trädslag inom beståndet är av stor vikt för den biologiska mångfalden. Detta är särskilt viktigt att tänka på i samband med underväxtröjning före gallringsåtgärder.

Skiktning i gallringsskog gynnar flera artgrupper fåglar, som skogsmesar och skogshöns. En art som särskilt gynnas är talltitan som trivs i bestånd med sparad underväxt av gran i kombination med stående döda träd (gärna lövträd).