Vatten

Hänsyn ska tas till alla naturliga vattendrag och sjöar så att de har kvar sina biologiska värden efter genomförda avverknings- och transportarbeten.

Detta ska ske genom att påverkan från slam och annat läckage minimeras.

Begränsa antalet överfarter över bäckar och diken samt välj platser som minimerar påverkan på vatten. Vid överfarter vidtas nödvändiga åtgärder för att undvika transport av slam.

För att undvika de negativa effekterna vid överfarter ska man så långt som det är möjligt använda hjälpmedel som ris, stockmattor, kavelbroar med mera.