Aktuellt / Senaste nytt

Bokskogsskötsel: Som en öppen bok

Publicerad 2021-03-10

Det är lite av en konst att sköta bokskogen. Bokskogsskötsel fordrar tillsyn och skogsvårdsåtgärder med jämna mellanrum. Åtgärderna ger i sin tur inkomster till skogsägaren under tillväxtens gång.

För en bokgallring behövs huggare med motorsåg och en skotare. Först stämplas bokbeståndet i syfte att spara moderträd som producerar ollon.

En bokgallring utförs vart femte till sjunde år för att ge ljus och värme till marken för kommande föryngring. Bokföryngringen ska komma upp tätt så att beståndet formas med raka och kvistfria stammar av hög kvalitet.

Varken grästillväxt eller avenbok är önskvärt i en bokskogsföryngring. Fläckvis med ljus eftersträvas, men får inte bokplantorna det ljus de behöver, lutar stammarna sig mot ljuset.

När plantorna kommit upp i manshöjd är det dags att avveckla moderträden. Då skickas en ansökan om tillstånd för avverkning till Skogsstyrelsen som därefter prövar ansökan och meddelar ett beslut (tillstånd eller avslag). Avverkning får inte påbörjas förrän beslut om avverkning meddelats. Ett tillstånd gäller i regel i fem år.

Vad säger lagen?

Det finns en lag från 1984 som reglerar skötsel av ädla lövträd (ek, bok, avenbok, lind, alm, ask, lönn och fågelbär). Lagen är ett komplement till Skogsvårdslagen och har som syfte att arealen ädellövsskog i Sverige inte ska minska.

Med ädellövsskog menas skogsbestånd bestående av minst 70% lövträd, varav minst 50% ädla lövträd. Enligt ädellövskogslagen ska ny ädellövsskog alltid anläggas efter avverkning.

Bidrag för bokskogsskötsel

När de större träden har avverkats bör en ädellövsröjning utföras i bokbeståndet. Så kallade vargar, det vill säga förväxande stammar röjs bort och vattskott som kommit upp skärs bort. När stammarna är tre till fem meter är det dags för en första röjning och efter ytterligare cirka fem år görs en andra röjning. Innan röjning utförs kan skogsägare söka ädellövsstöd hos Skogsstyrelsen och få 60% av röjningen betald. Strävan finns att få så raka stammar som möjligt, vilket gör bokarna mer kvistrena för bättre kvalitet till nästkommande generation.

Här ser vi en god bokföryngring, nästa skogsvårdsåtgärd är gallring.

Här ser vi en god bokföryngring, nästa skogsvårdsåtgärd är gallring.

En bok som är stämplad för borttagning. I bakgrunden en god föryngring.

En bok som är stämplad för borttagning. I bakgrunden en god föryngring.

Text och foto: Helena Ericson