Aktuellt / Senaste nytt

En andra gallring i välskött tallbestånd

Publicerad 2024-06-03

Det är full fart på familjen Svenssons marker utanför Gislaved när den andra gallringen i det fina tallbeståndet utförs. Uppdraget har gått till LG Hultsjö och skördarförare Daniel väljer snabbt och med stor precision ut nästa träd som ska gallras bort. En åtgärd som ger både friskare skog och ökar det framtida värdet på beståndet.

Solen kikar då och då fram mellan molnen den här kylslagna vårdagen i slutet av april. Beståndet som ska gallras ligger några kilometer norr om Gislaved. På plats är ett av Sydveds starka lag – Sydvedaren Mattias Svensson, Daniel Josefsson och Timmy Rydberg som jobbar för entreprenören LG Hultsjö skogsmaskiner och skotarföraren Toimi Rumpunen på egna företaget Toimis skogstjänst.

– Skogsfastigheten som är på cirka 120 hektar, består mest av tall, men det finns även inslag av gran och löv, berättar Mattias Svensson, virkesköpare sedan tio år och väl bekant med markerna kring Gislaved.

Astrid Svensson ärvde fastigheten av sin far 1974 och sedan några år tillbaka är även Astrids barn Carl Johan och Christina delägare.

– Vi har redan gjort en förstagallring i det här området, den blev precis klar och nu är vi på gång med en andragallring i det gränsande beståndet. Beståndet som ska gallras i dag är ett välskött och vackert tallbestånd i 50-årsåldern. Här handlar det mer om att glesa ut så att tillväxten flyttas till träden som blir kvar, en finputsning av förstagallringen helt enkelt, tanken är att skapa grövre timmer till slutavverkningen, förklarar Mattias.

Friskare skog och tidig intäkt

Det finns flera skäl till att gallra. Du får en fin, friskare skog samtidigt som tillväxten fokuseras på de vitala, starka träden. Det gör att man får större volymer timmer vid slutavverkningen. Dessutom får man en första ekonomisk intäkt från sin skog. Gallringen är också en chans att själv utveckla sin skog i önskad riktning.

– Jägaren kanske skapar miljöer som passar för viltet, andra som värdesätter skogens naturvärden extra mycket väljer att gallra fram gamla vårdträd eller släppa fram lite mer löv i ett bestånd som domineras av gran, säger Mattias.

Han tillägger att han själv tycker att en gallrad skog är mycket mer estetiskt tilltalande än en ogallrad där det ofta blir tätt och otillgängligt.

Förstagallringen bör göras tidigt och relativt hårt, medan senare gallringar görs lite svagare
Mattias Svensson
Mattias Svensson och Daniel Josefsson är ute på en gallring utanför Gislaved. Daniel och kollegan Timmy kör en Komatsu 901XC.

Mattias Svensson och Daniel Josefsson är ute på en gallring utanför Gislaved. Daniel och kollegan Timmy kör en Komatsu 901XC.

I en andra gallring handlar det mer om att glesa ut så att tillväxten flyttas till träden som blir kvar, en finputsning av förstagallringen helt enkelt.

I en andra gallring handlar det mer om att glesa ut så att tillväxten flyttas till träden som blir kvar, en finputsning av förstagallringen helt enkelt.

Lugnare vid andra gallringen

Det skiljer sig en del hur man jobbar vid en förstagallring jämfört med en andra gallring, eller för den delen också tredje gallring som inte är ovanligt på tallmarker.

Vid en förstagallring handlar det verkligen om att glesa ut och forma beståndet. Speciella önskemål från skogsägaren är viktiga att ha med redan från start. Vid en andra gallring har du gjort grundjobbet. Ofta blir det lugnare, men samtidigt går gallringen snabbare. Nu fortsätter du med utglesningen för att kvarvarande träd ska kunna utvecklas ännu mer.

– Vid förstagallringen plockar vi bort träd som är små, krokiga eller skadade. För det mesta är det en självklarhet vilka träd man ska ta. Sedan får det gärna bli jämna avstånd mellan träden som blir kvar, men det är inte alltid nödvändigt, förklarar skördarföraren Timmy.

Smidig skotare

Timmy och Daniel jobbar i lag och delar på samma skördare, en Komatsu 901XC, som går från 6.00 på morgonen till 18.00 på kvällen. Maskinpassen är på tre timmar. Den som inte jobbar i skördaren tar itu med andra uppgifter som röjning och planering för kommande jobb.

– Det är en smidig maskin med åtta hjul som är perfekt för gallring, inflikar Sydvedaren Mattias.

Träden som Timmy eller Daniel har hanterat i skördaren sorteras och läggs sedan i högar längs stickvägen. Skotaren samlar sedan in virket, och lastar av det vid upplagsplatsen vid bilvägen.

– Ofta är jag på plats i gallringen någon dag efter skördarens jobb, men är det en större avverkning kan det ta fler dagar innan jag blir klar, säger Toimi som kör med en John Deere 910 G, en skotare som inte är så stor och lätt kan röra sig i gallringsskogen.

Bra vägnät och högstubbar

Innan själva avverkningen kan starta lägger Timmy och Daniel en hel del tid på planering. De har bland annat sett ut basvägar, de lite större vägarna där maskinerna rör sig, och skapat stickvägar där skördaren kan arbeta sig fram i beståndet. Ett väl planerat vägnät minskar risken för att maskinerna lämnar spår i marken. Även lämpliga upplagsplatser vid en bilväg ses ut av skotarföraren Toimi.

– Här har vi snitslat stickvägarna så att det blir lättare för oss att se dem när vi sitter i maskinen, säger Timmy och visar på de blå banden som bundits kring flera tallar.

I beståndet som ska gallras syns även flera kulturstubbar, stubbar på knappt 1,5 meter som markerar forn- eller kulturminnen. I det här fallet kolbottnar, rester från gamla kolmilor.

Men det är inte bara träd som ska tas bort, skördarföraren måste hela tiden ha koll på naturhänsynen och ta beslut om vilka träd som ska sparas för naturvårdens skull.

– Egentligen börjar jobbet med naturhänsyn redan vid röjningen, att man sparar till exempel löv och evighetsträd.

En hel del tid läggs på planering. Innan avverkningen ska basvägar, stickvägar och upplagsplatser ses ut.
Timmy märker ut stickvägar, där skördaren kan arbeta sig fram i beståndet. Ett väl planerat vägnät minskar risken för att maskinerna lämnar spår i marken.

Timmy märker ut stickvägar, där skördaren kan arbeta sig fram i beståndet. Ett väl planerat vägnät minskar risken för att maskinerna lämnar spår i marken.

Vid förstagallringen plockade Daniel och Timmy bort träden som var små, krokiga eller skadade.

Vid förstagallringen plockade Daniel och Timmy bort träden som var små, krokiga eller skadade.

Mattias och Timmy tittar på trädets årsringar, här kan man tydligt se effekterna av gallring. Efter en gallring ser man ofta att tillväxten ökar.

Mattias och Timmy tittar på trädets årsringar, här kan man tydligt se effekterna av gallring. Efter en gallring ser man ofta att tillväxten ökar.

Ofta när vi går igenom ett jobb ser vi till exempel vattendrag och bergshällar och tänker att det kan vara områden som kan vara lämpliga för naturvård, säger Daniel.

Han tillägger att de vid gallringen också skapar högstubbar, sparar evighetsträd, lämnar död och så vidare.

Titta på grönkronan

Det gäller att inte vänta för länge med att komma i gång med gallringsprogrammet, som ju också inkluderar ungskogsröjning, så att man hinner med allt innan beståndet blir för högt och risken för storm- och insektsskador ökar.

– Förstagallringen bör göras tidigt och relativt hårt, medan senare gallringar görs lite svagare, förklarar
Sydvedaren Mattias.

En förstagallring i tallmarker bör göras när grönkronan utgör hälften av stammen, det sker ungefär vid
10 meters beståndshöjd och en ålder på 20–28 år. Efter ytterligare tio år brukar det vara dags för en andra gallring. Motsvarande för gran är när grönkronan utgör två tredjedelar av stammen och då brukar granen närma sig11–13 meter.

– Grönkronorna är trädens motor för tillväxt, så det är alltid bra att ha koll på dem. Och har du som skogsägare frågor är det bara att slå en signal. Vi kommer gärna ut på ett besök till dig på din fastighet, säger Mattias.

Skotarföraren Toimi resonerar med Mattias.

Skotarföraren Toimi resonerar med Mattias.

  Mattias berättar hur ett vanligt uppdrag kan gå till

  • Efter en första kontakt med skogsägare gör jag ofta ett besök på fastigheten. Vi resonerar om vad som behöver göras och sedan återkommer jag med ett åtgärdsförslag.
  • Blir sedan alla nöjda så upprättas ett kontrakt, där står det vad som gäller om till exempel sortiment, uppskattat netto, tid och betalningsplan.
  • Sedan pratar jag med entreprenören som ska göra jobbet och ser till att de får en arbetsbeskrivning. I den står det bland annat om skogsägaren har några speciella önskemål och hur virket ska delas upp i olika sortiment.
  • Innan avverkningsstart kontaktas skogsägaren. Sedan arbetar maskinförarna självständigt med sitt arbete i skogen, men har regelbunden kontakt med virkesköparen. Vad gäller just det här uppdraget så känner alla inblandade till skogen, så Daniel, Timmy och Toimi har hand om det mesta själva.
  • När virket har avverkats tar skotaren hand om det, och kör det till upplagsplatsen. Sedan hämtas virket upp av en timmerbil för transport till industrin. Där sker inmätning och kvalitetsklassning. När det är klart sker slutredovisningen och därefter betalning enligt plan.
Text: Annsofie Öhman Foto: Anna Hållams