Foto: Annsofie Öhman

Foto: Annsofie Öhman

Aktuellt / Senaste nytt

Ett ansvarsfullt skogsbruk: Ny FSC-standard till hösten

Publicerad 2020-06-23

Tycker du att det är viktigt att skogen brukas på ett ansvarsfullt och hållbart sätt? Ta då steget att FSC-certifiera ditt skogsbruk. Sydveds Thomas Höijer berättar att en ny standard för FSC börjar gälla från 1 oktober i år. Här är de viktigaste förändringarna!

När man certifierar sitt skogsbruk enligt FSC så betyder det att skogen ska skötas enligt FSC:s krav. Skogsbrukandet ska ge lång­siktig ekonomisk avkastning och samtidigt ta hänsyn till miljövärden och sociala förhållanden. Det kan handla om att skydda biologisk mångfald eller kulturminnen, men också om säkra arbetsvillkor för dem som på olika sätt arbetar med skogen eller dess råvara.

– Efterfrågan på certifierat virke är hög, och fortsätter öka. Allt fler producenter och slutkunder ställer krav på certifierad träråvara, säger Thomas Höijer, skogsbruksutvecklare på Sydved, och ger exempel på Kinnarps och Ahlstrom­-Munksjö som företag som satt upp höga mål för framtiden.

– Som kompensation för ditt arbete med naturvård får du bättre betalt för virket, tillägger han.

Många intressen samsas

FSC reviderar sin standard regelbundet, en process som inte alltid är så lätt, då det är flera olika intressen som ska enas om certifie­ringskraven.

Det finns tre kamrar; miljökammaren, med bland annat WWF och Bird Life, sociala kammaren med en skoglig fackorganisation och "Hela Sverige ska leva", en organisation som representerar landets befolkning samt den ekonomiska kammaren, med skogsägare och industrin.

– Helt i samstämmighet ska de skapa en standard om hur den svenska skogen ska skötas, för att ge en balans mellan produktion, miljö och sociala intressen.

"Anpassad" skötsel på 5 procent

Idag ska en skogsägare avsätta minst 5 procent av den produktiva skogsmarken på sin fastighet för naturvård. Tanken är att natur­värdena på fastigheten ska bevaras eller utvecklas naturligt.

I den nya standarden ska man ha anpassad skötsel på ytterligare 5 procent av den produktiva skogsmarken, för att utveckla natur­värden och/eller sociala värden. Skötseln på detta nya område ska ha annat mål än normal skogsproduktion. Thomas ger exempel på alternativ som sorterar under sociala värden:

– Det kan vara att skapa ett trevligt lövskogsbestånd eller att lämna extra många naturvärdesträd i ett bestånd. Beroende på vilken typ av skogsbruk skogsägaren bedriver idag, så blir det olika lätt att gå in i den nya standarden.

För den som har ett skogsbruk med högproduktiv skogsmark, och har haft det under längre tid, kan det bli svårare. Medan det blir lättare för fastigheter som har ett mer varierat skogsbruk, är hans slutsats.

Prata med din Sydvedare!

Men hur gör man då som skogsägare om man vill fortsätta vara certifierad?

– Börja titta i din skogsbruksplan och se om det finns någon lämplig del som kan passa för de tillkommande 5 procenten. Ta kontakt med din Sydvedare och se tillsammans över hela fastigheten förutsättningslöst, säger Thomas.

Kontentan av förändringen i den nya standarden är att summan av avsatta naturvårdsområden och anpassad skötsel blir minst 10 procent av den produktiva skogsmarksarealen. Det innebär att om du redan nu har 7 procent med naturvårdsområden räcker det med att skapa ytterligare 3 procent.

Foto: Örjan Henriksson

Foto: Örjan Henriksson

Titta i din skogsbruksplan och se om det finns någon lämplig del för de tillkommande 5 procenten. Kontakta din Sydvedare och se tillsammans över hela fastigheten förutsättningslöst.
Thomas Höijer

Mindre utrymme för nya trädslag

En annan förändring i den nya standarden är den om "främmande" trädslag, eller rättare sagt relativt nyintroducerade trädslag, som till exempel hybridasp, poppel och hybridlärk.

– Nu kommer utrymmet begränsas till max 5 procent av den produktiva skogsmarken när det gäller den areal som planterats från och med 1995. I nuvarande standard gäller det areal som planterats från och med 2009. Det betyder att det blir mindre utrymme för dessa nya trädslag på vissa fastigheter. konstaterar Thomas.

På de arealerna som har planterats före 1995 är det fritt fram att fortsätta odla de nyintroducerade trädslagen utan begränsning.

Till sist vill Thomas betona att varje fastig­het är unik och att det kommer gå olika lätt att gå in i den nya standarden.

– Men mitt råd är att du tar detta med din Sydvedare och gemensamt tittar på hur man kan göra för att nå de nya kraven!

  Det här gäller för dig som skogsägare

 • När du redan har certifierat ditt skogsbruk enligt FSC:
  Den nya standarden börjar gälla vid tecknande av nästa kontrakt för avverkning eller för leveransvirke.

  När du vill certifiera ditt skogsbruk:
  Den nya standarden gäller.

  FSC® är en internationell organisation som verkar för ett miljöanpassat, samhällsnyttigt och ekonomiskt livskraftigt brukande av världens skogar. FSC strävar efter att åstadkomma ett hållbart brukande av världens skogar.

Foto: Anders Ehrenström

Foto: Anders Ehrenström

Foto: David Söderlind

Foto: David Söderlind

Text: Annsofie Öhman