Sydveds Mattias Svensson och markägaren Håkan Isaksson.

Sydveds Mattias Svensson och markägaren Håkan Isaksson.

Aktuellt / Senaste nytt

Föryngring av mossmark med gott resultat!

Publicerad 2021-04-06

Sydvedaren Mattias Svensson har på egen fastighet praktiserat skogsodling av tall på mossmark med goda resultat sedan år 2018. Markägaren Håkan Isaksson besökte honom för en närmare titt.

Valet av skötselmetod på produktiva mossmarker är flera, det vanligaste torde vara någon form av gallring av befintligt bestånd genom antingen höggallring eller låggallring beroende på markens beskaffenhet. Sydvedaren Mattias Svensson har dock praktiserat något helt annat på egen skog i Alabo mellan Hestra och Ryd.

Mattias har efter föryngringsavverkning markberett med hjälp av en grävmaskin för att höglägga marken och därefter använt sig av plantering eller sådd av tall för att återbeskoga marken. Försöken har pågått sedan 2018 och resultatet ser lovande ut! Ståndortsindexet på dessa mossmarker var innan åtgärden omkring T16 och med högläggning i kombination med plantering/sådd bedöms SI till T20-22.

Markägaren Håkan Isaksson besökte Mattias för ett fältbesök med fokus på just frågor kring föryngring av produktiva mossmarker.

Text och foto: Mikael Eriksson