Aktuellt / Senaste nytt

Lagar och regler att hålla koll på

Publicerad 2023-08-02

Det finns lagar och regler som styr att skogen sköts på rätt sätt. Här är några saker att hålla koll på för den som är ny som skogsägare.

  1. Ett område som är 5 000 kvadratmeter och har fem meter höga träd brukar räknas som en skogsfastighet. Att äga en skogsfastighet likställs med att driva ett företag.

  2. När du köper eller ärver skog behöver du registrera ett företag. Senast tre månader efter att du har förvärvat skogen ska du ansöka om en lagfart hos Lantmäteriet.

  3. I Skogsvårdslagen står det att skogen är en förnybar resurs som ska skötas så att den ger god avkastning. Du ska även ta hänsyn till naturen och kulturmiljön.

  4. När du röjer eller avverkar träd finns det flera sätt att ta hänsyn till friluftsliv och biologisk mångfald. Du ska exempelvis se till att stigar och leder är framkomliga och bygga skogsbilvägar så att skadorna på naturen blir så små som möjligt.

    Mer om detta kan du läsa på Skogsstyrelsens webb.

  5. Om du har fornlämningar på din mark får du inte flytta, täcka över eller på något sätt skada dessa. Information om fornlämningar finns i Riksantikvarieämbetets kartverktyg.

  6. Föryngringsavverkning på minst 0,5 hektar ska anmälas till Skogsstyrelsen senast sex veckor i förväg. Detsamma gäller avverkning för annat ändamål än virkesproduktion. Du behöver inte skicka in en anmälan om avverkning vid röjning eller gallring.

  7. En viktig del när du förvärvar skog är att undersöka om det finns vägar och vem som får nyttja dem. Den informationen finns hos Lantmäteriet.

Text: Sanna Casson Foto: Magnus Binnerstam