Aktuellt / Senaste nytt

Ljus framtid för skogsstudenter

Publicerad 2018-09-11

Stark konjunktur. Satsande industri. Ökad produktionskapacitet. Stora pensionsavgångar. Faktorer som tillsammans talar för att framtiden för dig som väljer en utbildning med skoglig inriktning är ljus. Attraktiva jobb på innovativa företag med etablerade varumärken väntar.

Runt 200 000 jobb skapas direkt eller indirekt i skogsbranschen och produkterna från skogen är Sveriges största exportkälla. Svensk skogsindustri investerar just nu i utveckling och nya produktionslinjer. Produkter som inte efterfrågas ersätts med nya. Närheten till den unika, starka nordiska barrfibern och kvalitetstimmer ger konkurrensfördelar. I avverkningsskogen snurrar hjulen snabbt.

Ropar efter utbildad arbetskraft

Henrik Smedmark, utbildningsansvarig på Trä- och möbelföretagen (TMF), beskriver en arbetsmarknad som ropar efter arbetskraft.

– Många av företagen har svårt att rekrytera eftersom det är brist på personer med rätt utbildning.

En undersökning som Prognoscentret gjort på uppdrag av TMF visar att trä- och möbelindustrins totala rekryteringsbehov beräknas uppgå till närmare 8400 personer fram till år 2022. Majoriteten av dessa handlar om nya tjänster. Fyra av tio företag i undersökningen uppger att bristen på personer som är anställningsbara hindrar dem från att utöka produktionen.

Hinder för expansion

I undersökningen uppger företagen "utökad verksamhet" som den främsta anledningen till att man behöver rekrytera. Fler företag än tidigare ser behov av att anställa fler med högre teknisk utbildning.

Ökad digitalisering och en mer krävande marknad, samtidigt som många erfarna medarbetare går i pension, ställer krav på nya kompetenser. Den med eftergymnasial utbildning blir vinnare.

Stora pensionsavgångar

TMF är bara en av grenarna inom skogsindustrin som beskriver ett stort personalbehov. Sacos årliga rapport visar att jägmästare, skogsvetare och skogsmästare just nu har en balans när det gäller efterfrågan och antalet examinerade. Där beräknas dock efterfrågan på erfarna inom yrkena på sikt öka, på grund av pensionsavgångar. Arbetslösheten i dessa yrken är mycket låg, runt två procent, och beräknas fortsatt låg.

  Några exempel på utbildningar inom skogsbruk, trä- och skogsindustri:

 • Jägmästarprogrammet
  SLU, Umeå, 5 år, 300 högskolepoäng
  De tre första åren läser du grundkurser med vissa inriktningskurser i t ex fördjupad kemi, ekonomi eller skogshushållning. Sedan fördjupning i ett huvudämne. De två sista åren
  fördjupning inom skogsförvaltning, råvaruförsörjning eller förädling av skogsprodukter. Exempel på yrken: Chef/specialist inom skogsskötsel, virkesaffärer, skoglig planering,
  råvaruförsörjning.

  Skogsmästarprogrammet, SLU
  Skinnskatteberg, 3 år, 180 högskolepoäng
  Yrkesinriktat där de två första åren blandar teori och praktiska övningar. Det sista året väljer du en inriktning inom t ex skogsekonomi, logistik, skogsskötsel, teknik, naturvård. Exempel på yrken: Virkesinköpare, planläggare, inspektor, skogskonsulent.

  Skogsteknikerprogrammet
  Gammelkroppa skogsskola, 2 år, 120 högskolepoäng
  En yrkesinriktad utbildning som bl a innehåller skoglig baskurs, ekologi, skogshushållning, ekonomi och ledarskap. Exempel på yrken: drivningsledare, virkesinköpare, planerare, inspektor, skogskonsulent.

  Biologi och miljövetenskap, SLU
  Uppsala, 3 år, 180 högskolepoäng
  Som biolog och miljövetare får du kunskaper om bl a organismer, ekosystem, kemi, mark och vatten. Hållbarhetstänket finns alltid med dig. Exempel på yrken/arbetsuppgifter:
  Miljöpåverkan på mark och vatten, riskbedömningar, miljöledning på företag. beskrivning av miljökonsekvenser vid olika ingrepp och anläggningar i natur och samhälle.

  Skogskandidatprogrammet, Linnéuniversitetet
  3 år, 180 högskolepoäng (distans)
  Syftet är att förbereda för yrken inom privat- och bolagsskogsbruket och närliggande branscher. Utifrån ämnet skogs- och träteknik, ges kurser inom skogsproduktion, skogsskötsel, mark och vattenfrågor, GIS, virkeslära, skogsbränsle, träets användning, organisation och ledarskap samt inköp och försäljning. Exempel på yrken: Alltifrån skogsrådgivning och skogsförvaltning till arbete
  inom sågverksindustri.

  Skog och träteknik, Linnéuniversitetet
  3 år, 180 högskolepoäng
  Du lär dig om hur man sköter skogen, och hur skogskötseln påverkar kvaliteten på virket från skogen. Analyser av hur materialet trä är uppbyggt och hur virkesråvaran förädlas, bearbetas och
  slutbehandlas. Du får också kunskaper om ekonomistyrning, marknadsföring, logistik och organisation. Exempel på yrken: Din blivande arbetsplats kan vara företag som köper och
  säljer skogsråvara, biobränsleleverantörer, sågverk, hyvlerier, husfabriker, möbelindustri,
  skivtillverkare, golvindustri, tillverkare av inredning och byggvaruhandlare.

  Civilingenjörsprogrammet i bioresursteknik, Umeå universitet
  5 år, 300 högskolepoäng
  De två första åren läser du bl a grundläggande matematik och lär dig hur celler fungerar med fokus på bioteknisk användning. Tredje året studerar du celler och organismer samt lär dig hur gener styr livsprocesser och samspelar med miljön. År 4 och 5 profilerar du dig mot bioinformatik,
  medicinsk bioteknik eller växtbioteknik Exempel på yrken: Som civilingenjör i bioteknik kan du t ex arbeta med forskning, utveckling och förädling av skogsindustrins produkter.

  Industridesign med profilering mot material baserade på skogsråvara, Högskolan i Gävle
  3 år, 180 högskolepoäng
  Programmet ger breda kunskaper inom design, material och hållbarhet. Det finns kopplingar till forskning inom nya material, främst skogsråvarubaserade material, samt till hållbar design för ett
  uthålligt samhälle. Exempel på yrken: Arbeta som egen konsult med uppdragsgivare från
  olika branscher, som anställd industridesigner i företag

  Civilingenjörsutbildning i kemiteknik (med fördjupning massa- och pappersteknik),
  Karlstad universitet

  5 år, 300 högskolepoäng
  Kurser i kemi och matematik ger grund för de mer tillämpade kemitekniska kurserna under år två och tre. De sista två åren knyts utbildningen till forskningen och kan handla om produkter från skogen som papper, biomaterial eller bioenergi. Exempel på yrken: Som civilingenjör kan du sikta mot arbetsuppgifter som teknisk specialist, generalist eller mot uppdrag där någon form av
  arbetsledning ingår. Vanligtvis växla mellan olika roller och arbetsuppgifter inom t ex utveckling, produktion och marknadsföring.

  Yrkesutbildningar (YH) inom skogsbruk, trä- och skogsindustri)

  Skogsbrukstekniker, Alfta skogstekniska utbildning eller Stora Segerstad och Värnamo yrkeshögskola
  3 terminer, 300 YH-poäng
  Som skogsbrukstekniker har du praktiska och teoretiska kunskaper om skog och tekniken som används för att bruka den. Exempel på yrken: Du får kunskap och erfarenhet för att kunna arbeta som skogsmaskinförare eller med skogsvård, men du får också de kunskaper inom ekonomi och driftplanering som behövs för att kunna starta, driva och utveckla ett eget skogsföretag, t ex
  inom skogsmaskinentreprenad eller skogsvårdsentreprenad. Passar även dig som vill arbeta med arbetsledning inom skogsbranschen.

  Skogsplanerare, Vreta yrkeshögskola
  2 terminer, 200 YH-poäng
  Varvar teori och praktik inom t ex skogsskötsel och ståndsortsegenskaper, åtgärdsplanering,
  företagande, skoglig datainsamling, natur-, kultur, och vattenvårdsplanering. Exempel på yrken: Du kan arbeta med att göra skogsbruksplaner och planering av skogliga åtgärder som avverkning
  och skogsvård. Du kan vara anställd eller jobba i eget företag.

  Småskalig virkesförädling, Biologiska yrkeshögskolan
  200 YH-poäng (halvfart, distans)
  Fördjupade kunskaper om sågning, knuttimring och trämaterial. Kunskap om konstruktion och design av träprodukter. Exempel på yrken: Byggnadsvård och restaurering, nybyggnation och
  konstruktion.

  Trätekniker, Hammarö
  4 terminer, 400 YH-poäng
  Du lär dig att ta hand om en träråvara från uppdelning av stock till tillverkning av färdiga konsumentprodukter. Exempel på yrken: Inredningssnickare, säljare av trävaror, hustillverkare, CNC-operatör.

  Processtekniker, Yrkeshögskolan i Karlstad
  4 terminer, 400 YH-poäng
  Utbildningen inriktas mot skogsindustrin och framförallt massa- och papperstillverkning.
  Du lär dig bl a apparatteknik med värme- och strömningslära, automationsteknik,
  service/underhåll och miljö/kvalitetsteknik. Exempel på yrken: Processoperatör eller på ett processlaboratorium.

Text: David Söderlind Foto: Mattias Bokinge