Foto: Hasse Bengtsson

Foto: Hasse Bengtsson

Aktuellt / Senaste nytt

Metoder för att bekämpa granbarkborren

Publicerad 2020-04-08

Här kommer en lista över kända metoder för att bekämpa angrepp av granbarkborren. Effektiviteten är svår att värdera och beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl metoderna utförs. Flera av metoderna kan kombineras. Om du tänker använda dig av metoder som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare först!

Upparbeta färska vindfällen

Kontrollera din skog. Färska granvindfällen med vit innerbark är dugligt som yngelvirke. Vinterns vindfällen måste vara upparbetade och bortkörda i god tid innan vårens svärmning. Observera att färskt avverkat virke är ett potentiellt yngelmaterial för granbarkborren.

Avverkning av riskbestånd

Äldre granskog med lägre vitalitet kan avverkas i förebyggande syfte. Granbestånd som redan förra säsongen hade skador av granbarkborre löper särskilt stor risk för nya angrepp. Bestånd på mark som egentligen är för torr eller för blöt för att granen ska trivas ingår också i riskbestånden. Syftet med avverkningen är att minska tillgången på särskilt lättangripna granbestånd i landskapet, samt att rädda virkesvärdet i beståndet.

Färskt avverkat virke är ett potentiellt yngelmaterial för granbarkborren.

Sök och plock

Metoden går ut på att söka upp angripna granar och plocka bort dem från skogen och/eller oskadliggöra deras avkomma innan den nya generationen är färdig att lämna träden.

April till oktober
Leta efter angripna stående levande gröna granar. Följ svärmningsövervakningen på webben för att se när det är dags att leta. Sökandet bör upprepas efter svärmningstoppar under hela säsongen. Angreppet syns säkrast genom att det rasar ner rödbrunt gnagmjöl som lägger sig runt stambasen och i barkspringor och spindelnät. Om det rasar ner gnagmjöl är granen redan dödligt angripen även om den ser lika grön och fin ut som sina grannar.

Oktober till april
Efter avslutad svärmningssäsong finns fortsatt en nytta av sök och plock då en del av insekterna övervintrar i barken. Hur stor andel varierar mellan åren och är troligen större i södra delarna av landet än i norr.

Effekten av metoden är beroende av hur stor andel av barken som sitter kvar vid avverkningstillfället och hur mycket av barken som man får med sig ut ur skogen vilket varierar, främst på grund av tidpunkt för angrepp. Vid stor andel sena angrepp efter exempelvis en andra generations svärmning är andelen kvarsittande bark stor liksom effekten av åtgärden medan det omvända gäller efter tidiga angrepp och lite kvarsittande bark.

Åtgärden har effekt fram till nästa års svärmning då insekterna lämnar barken men effekten är högre ju tidigare man identifierar skadade träd och transporterar bort dem då mängden kvarsittande bark minskar efterhand.

Angrepp på stående granar på försommaren är vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp. Senare på säsongen blir det vanligare med angrepp lite var som helst i skogen.Ta hjälp av riskkartorna på Skogsstyrelsen.se. Det är viktigt att få virket avverkat och borttransporterat till industri inom 5-6 veckor. Som alternativ för den självverksamme: Fäll angripna granar och barka eller fräs av all bark.

Observera att angrepp senare på säsongen ofta börjar några meter upp i nederdelen av grönkronan. Titta efter svartbruna fläckar där hackspettarna börjat hacka efter barkborrar högt upp, samt efter rödbrunt gnagmjöl vid stambasen. Nedfallna gröna barr tyder också på angrepp.

Angrepp på stående granar på försommaren är vanligast i solbelysta kanter, på torra backar och nära förra säsongens angrepp.

Lock och plock

Metoden förstärker effekten av “sök och plock” genom att granbarkborren lockas till utvalda platser på fastigheten där man enkelt kan hitta dem. Före svärmningen sätts feromon på stående levande granar i hyggeskant i närheten av förra säsongens angrepp. Sök efter angripna träd på samma sätt som beskrivs under “sök och plock” ovan. Metoden förutsätter att avverkningsresurser finns att tillgå vid rätt tid.

Fällor av olika varianter
Grundläggande för fällor, oavsett modell, är att de måste vara på plats och försedda med feromon innan svärmningen startar på våren. Säkerhetsavstånd mellan fällan och närmaste levande större gran måste vara minst 20 meter, annars ökar risken för angrepp i de levande granarna. Fällor kan lämpligen placeras på alla tillgängliga hyggen och större luckor i närheten av tidigare angrepp. Placera en eller flera fällor ca 20–25 meter från skogsbryn med gran, och ca 30–50 meter mellan fångstplatserna.

Feromonfällor av plast

Plastfällorna behöver tömmas ungefär varannan vecka när det varit hög svärmningsaktivitet för att förhindra att de infångade barkborrarna ruttnar. Om man inte kan tömma fällorna så ofta kan man lägga i salttabletter (av den typ som används för att avhärda vatten) som förhindrar att fångsten ruttnar.

Barkning fungerar bara om barkborrens avkomma fortfarande är i larvstadiet.

Skördarbarkning

Metoden innebär att en större del av barken görs oanvändbar som yngelmaterial. Skördarbarkat virke kan lagras vid bilväg längre tid utan risk. Skördarbarkning kan både användas som förebyggande före svärmning och som bekämpande metod några veckor efter svärmning, så länge granbarkborren är i larvstadiet. Metoden kan kräva anpassning av skördarens utrustning och/eller arbetssätt.

Vindfällen som fångstvirke

För den självverksamme som har enstaka vindfällen som det inte lönar sig att köra ut kan metoden fungera som bekämpningsmetod.

Leta efter gnagmjölshögar på vindfällena snarast efter svärmningens start. Barka av all bark, även på undersidan, runt hela stammens mantelyta. Då torkar larverna ihjäl inom ett dygn, eller blir uppätna av småfåglar och myror.

Barkning fungerar bara om granbarkborrens avkomma fortfarande är i larvstadiet. Om baggarna är fullvuxna överlever de barkning med barkspade. Det enda sättet att döda fullvuxna barkborrar i barken är att fräsa av barken med motorsåg.

Övergripande

Ovanstående är en bruttolista över kända metoder. Effektiviteten är svår att värdera och beror på skogens vitalitet, mängden barkborrar och hur väl metoderna utförs. Flera av metoderna kan med fördel kombineras.

Kostnad
Kostnaderna för de olika metoderna beror till stor del på hur stora arbetsinsatser som den enskilda markägaren kan utföra.

Transport av virke?
Om du vill tillämpa metoder som innebär att virke måste transporteras bort inom en viss tid så måste du kontakta din virkesköpare först!

Lämna kvar vissa träd
Granar som redan tappat barken eller som varit döda mer än en säsong bör lämnas kvar i skogen. De innehåller inte längre några granbarkborrar, utan bara en och annan naturlig fiende till dem samt en mängd andra arter som så småningom bryter ner veden till näringsämnen för träden.

Här några döda granar som blev angripna förra våren. Dessa ska stå kvar då de inte utgör någon ökad angreppsrisk (de är ju redan torra och granbarkborrarna har lämnat dem för länge sedan). Men området runt dessa kan vara värt att leta noggrannare i efter nya angrepp när granbarkborren börjar svärma igen.

Här några döda granar som blev angripna förra våren. Dessa ska stå kvar då de inte utgör någon ökad angreppsrisk (de är ju redan torra och granbarkborrarna har lämnat dem för länge sedan). Men området runt dessa kan vara värt att leta noggrannare i efter nya angrepp när granbarkborren börjar svärma igen.