Aktuellt / Senaste nytt

Möt oss – digitalt eller över en kaffe i skogen

Publicerad 2020-02-27

Sydved ger dig relevant hjälp för din skog. I den omfattning och på det sätt du önskar.

Med våra digitala tjänster får du relevant hjälp för din skog, precis när du behöver den. Dessutom får du en personlig kontaktperson som är genuint intresserad av din skog. Och av ditt skogsägande. Din Sydvedare har som jobb att stötta dig i ditt skogsbruk. Precis så mycket eller lite som behövs. Det kan ske över en kaffe i skogen, på telefon eller via våra digitala kanaler. Du bestämmer.

  Vad betyder egentligen proveniens och bonitet?

 • Proveniens

  Ett geografiskt område därifrån ett odlingsmaterial kommer ifrån.

  Odlingsmaterialets härkomst med avseende på höjd över havet och breddgrad påverkar trädens tillväxtrytm. Enkelt förklarat är de programmerade för att börja växa vid en viss temperatur på våren. Ljuset på hösten styr när träden invintrar.

  En nordförflyttning av provenienser gör att träden börjar växa senare på säsongen och risken för att de skadas av försommarfrost minskar. Samtidigt nyttjar träden solljuset längre på hösten vilket brukar resultera i en högre tillväxtkapacitet.

  En normal förflyttning av gran i södra Sverige är 2-4 breddgrader norrut och det är då vanligt att man använder träd med till exempel vitrysk proveniens.

  Bonitet

  En skogsmarks bördighet. Eller markens naturliga virkesproducerande förmåga. Boniteten avgörs i huvudsak av områdets jordmån, klimat, fuktighetsförhållanden och exposition. Uttrycks i skogskubikmeter (m3sk) per hektar och år. Boniteten är högst i Skåne med över 11 m3sk per hektar. I Norrlands inland är det 2-3 m3sk per hektar.

  Solitär

  Ett ensamt förekommande träd. Solitärer kan förekomma bland andra, yngre träd, men de har då avsevärt större höjd och grovlek än övriga träd. De kan också vara av avvikande trädslag.

  Vanligt förekommande naturliga solitärer är ensamma träd, ofta ekar, på små holmar ute i odlingslandskapet eller stora gamla träd ute på gårdsplanen.

  Impediment

  Mark som är olämplig för skogs- eller jordbruk, till exempel berghällar, myrar och fjäll. All mark som har en lägre produktionsförmåga (bonitet) än 1 m3sk/ha och år klassas som impediment.

  Ett av dem vanligast förekommande impedimenten är så kallade tallmyrar där skog sakta övergår från tallskog till mark med större vattenspeglar. Gränsen för när det övergår från produktiv skogsmark till impediment är där skogen inte växer mer än 1 skogskubikmeter per hektar och år.

  Stickväg

  Vägar som tas upp i skogen för att skogsmaskinerna ska kunna avverka och köra ut virket ur skogen. Stickvägarna är normalt cirka 4 meter breda.

  Hur breda stickvägarna bli beror mycket på trädens placering och förhållandena i terrängen. Är det tuffa terrängförhållanden så blir vägarna ofta något bredare, då man annars riskerar skada många träd längs stickvägarna.

  En stickväg som tas upp i en förstagallring upplevs ofta bredare än samma väg gör när skogen vuxit till sig. Men all forskning säger att stickvägsupptagning ska göras i förstagallringen. I senare gallringar ska man inte behöva ta bort kantträd för att bredda vägarna, detta av storm- och tillväxtskäl.

Text: Annsofie Öhman