Aktuellt / Senaste nytt

Röjning - en investering för framtiden

Publicerad 2020-09-03

Röjning är den viktigaste åtgärden i din skog, näst efter föryngring. Med röjning kan du bland annat påverka beståndets trädslagsblandning. Har man tur kan även fina fynd hittas i röjskogen.

Röjning innebär att man glesar ut skogsbestånden så att de bäst lämpade träden får bättre möjlighet att växa och utvecklas. Med röjningen styr du själv över utvecklingen av det framtida beståndet.

Fyra tips för att lyckas med röjningen

  1. Träden som du sparar får grövre dimensioner och bättre kvalitet.
  2. Kvarvarande träd får bättre motståndskraft mot skador av storm, snö och insekter.
  3. Du väljer själv vilka trädslag du vill gynna; till exempel träd och buskar som är viktiga ur naturvårdssynpunkt.
  4. Röjning i rätt tid förbättrar ekonomin i den efterföljande gallringen, genom lägre avverkningskostnad och högre värde på virkesråvaran.
Foto: Lars-Göran Eriksson